SGK AFFI İLE İLDİLİ 45 NOLU GENELGE

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 1/52
Sayı : E-51592363-010.06.02-14004230 17.11.2020
Konu : 7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların
Yapılandırılması
GENELGE
2020/45
1) GENEL AÇIKLAMALAR
Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen,
2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili
hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz
alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.
2) YASAL DAYANAKLAR
7256 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç
duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.
Kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin
sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,
2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,
2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 2/52
5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren
yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35
oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),
ifade eder.
(3) Bu Kanun, yukarıdaki fıkralar kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ve bazı alacakların
yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Kesinleşmiş alacaklar
MADDE 2-

(11) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020
yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki
sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı
ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel
işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(12) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı
hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 3/52
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilir.
(13) 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı
tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip
edilenidari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun
yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari
para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilir.
(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun
kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen,
fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i
alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden
vazgeçilir.
(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar
ile ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını
yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin
borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu
borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de
yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla
genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.
(16) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun yayımı tarihinden
31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi
sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510
sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde
ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510
sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden
kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları
halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun
yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan
yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme
zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.
(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve
mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 4/52
Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca
sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların
kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde
Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık
süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin onbirinci fıkrası hükümlerine göre
hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi
hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk
taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında
ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.
Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri hükümleri uygulanmaz.
(19) Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510
sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle
ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık
ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun uygulanmaz.
(20) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Ortak hükümler
MADDE 3- (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler
saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih
dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 28/2/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde
azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,
şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması
hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi
hâlinde katsayı uygulanmaz ve
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların
%90’ının tahsilinden vazgeçilir.
2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 2 nci
maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.
b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 5/52
uygulanmaz ve
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar
üzerinden %50 indirim yapılır.
2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 2 nci
maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.
c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler
saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme
yapılamaz.
ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden
daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel
kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince
ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre
hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit
için (1,318) olarak uygulanır.
e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca
ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan
paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı
dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz yirmi eşit taksitte tahsil edilir. Ancak, bu
kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat
toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.
1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
(aa) Altı eşit taksit için (1,032),
(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),
(cc) On iki eşit taksit için (1,064),
(çç) On sekiz eşit taksit için (1,086),
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 6/52
(dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,109),
(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,19),
(ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),
(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),
(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),
(hh) Yüz yirmi eşit taksit için (1,640),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde
tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması hâlinde aylık
taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu
Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren
ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti
suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha
yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç
ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir.
(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun
kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı
kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart
kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme
aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının
kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil
edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183
sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren
hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı
uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına
uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları
ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin,
bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü
bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin
mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır;
mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle
tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde
ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu
Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 7/52
seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin
süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen
şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve
alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(7) Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu
tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden
yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde
ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat
kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayım tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini
koruyarak kaldığı yerden devam eder.
(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce;
a) 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak
ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil
hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen
süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
b) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun
kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit
süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak
kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan
katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.
(10) Bu Kanun hükümleri;
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında yapılandırılan alacaklar,
b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,
18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 8/52
alacaklar,
hakkında uygulanmaz.
(11) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme
cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar
nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun
hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.
(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler
uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen
başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden
yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine
verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu
idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme
dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı
tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile
hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi
yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri
alınmaz.
(14) Bu Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin ilgili mevzuatlarda yer alan özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.
(15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil
edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası
kapsamındaki tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu
Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar,
yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü
politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle
durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun
kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde
ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep
hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 9/52
ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan
başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
(17) Bu maddenin on altıncı fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi
uzatılan taksitler için bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi
şartı aranmaz.
(18) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idareleri,
belediyeler ile YİKOB’lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Diğer hükümler
MADDE 4-(1)…
(3) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun
tamamının ödeme süresi 31/12/2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını
aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden
vazgeçilir.
(4) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve
76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27
nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile
bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.
(5) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506
sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar
Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı
maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni
faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(16) Bu Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere
ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenlik
Kurumunca takip edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, bu
Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si
ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 10/52
tahsilinden vazgeçilir.
Yürürlük

MADDE 45- Bu Kanunun;

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE
DÖNEMİ
7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi
olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
3.2- 7256 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme
imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi
kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk
sigortası primi,
3.3- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem
vergisi ve eğitime katkı payı,
3.4- 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edildiği halde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı
üzerinden hesaplanan sigorta primi,
3.5- 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları,
3.6- Bu Kanun kapsamına giren ve 17/11/2020 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu
tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
3.7- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta
primi,
3.8- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,
3.9- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere
ilişkin primler,
3.10-Bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 11/52
olan; Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı
Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510
sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve
aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,
3.11- Bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş
olan; İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı
maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun
mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve
kanuni faizleri,
3.12- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,
3.13- Yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtar sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları ile 17/11/2020 tarihi itibarıyla ilgili
kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yapılandırılması mümkün olan
Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık
sigortası prim borçlarına ilişkin hususlar 15 inci bölümde açıklanmıştır.
4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama
giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili
üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya 31/12/2020 saat 23.59 a kadar e-Sigorta
yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek
primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten
kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta
kanalıyla yapılacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/12/2020 tarihi mesai
bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı
aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;
4.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para
cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları
için örneği Ek:1/a’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Bildirge şifresi aktif olanlar
tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 12/52
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan prim borçları için e-Devlet üzerinden veya örneği Ek:1/b’de yer alan başvuru
formunun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla,
a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine,
b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalılık
dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:1/c’de yer alan başvuru
formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği Ek:1/ç’de
yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta
Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
c) İdari para cezası borçları için örneği Ek:1/d’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle
e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek:1/e’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle
e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire
Başkanlığına,
başvurulması gerekmektedir.
Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden
yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde
yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle
yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi
kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili
hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları, ek
karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para
cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
4.4- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, yurtdışı
topluluk sigortalıları (5510 SK 5. Md. (g) bendi) ve kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan
günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar için e-Devlet üzerinden veya örneği Ek:1/f’de yer alan
başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 4(a) isteğe bağlı sigortalılar (506 SK Mülga 85.
Md), 4(a) topluluk sigortalıları (avukat/noter-506/ mülga 86. md.) ile 2925 sayılı Kanuna tabi tarım
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 13/52
sigortalıları için örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla
sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla
sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/g’de yer alan başvuru formu
doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.6- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre
tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek:1/h’de yer alan başvuru
formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.7- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen iş göremezlik ödeneği,
gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
-(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
- (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No:7
Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler
Daire Başkanlığına,
örneği Ek:1/ı’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,
4.8- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve
ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller
nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü rücu borçları için, rücu alacağımızın tahsilatını takip
eden sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
örneği Ek:1/i’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile
5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, yurtdışı topluluk
sigortalıları (5510 SK 5. Md. (g) bendi) ve kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini
isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları
halinde, e-Devlet sisteminde sigortalılar tarafından onaylanamayan talepler sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine programca intikal ettirilecek olup, bu taleplerin sosyal güvenlik
il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince ilgili programa girilip ödeme planlarının mevzuata
göre sigortalılara tebliği gerekmektedir.
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr
adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek
suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış
veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru
yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya
da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine
yapılması gerekmektedir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 14/52
e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence
yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz
işveren intra sisteminde mevcut “tahsilat/yapılandırmalar/7256” menüsü üzerinden alınacaktır.
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının b) bendinde;
“ 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun
kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit
süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak
kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan
katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.” düzenlemesi yer almıştır.
İlgili hükme istinaden 7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden ve taksit ödeme
yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, bütün borçlular (5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili
bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
Bu doğrultuda ilgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin bu genelge ekinde yer alan başvuru
formlarındaki “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7143 sayılı Kanunun
kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini
istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.
4.9- Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi
4.9.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir
işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için
yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda
bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan
1/3/2021 tarihine kadar (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) ispat ederek ve yazılı olarak
başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek
işlemler sonuçlandırılacaktır.
4.9.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3)
no’lu alt bentleri ile (4) no’lu alt bendinden kaynaklanan prim borçları ya da durdurulan süreler için ayrı
ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde başvuruda bulunan sigortalılar,
ilk taksit ödeme süresinin son günü olan olan 1/3/2021 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak
kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.
4.9.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yapılan
ünitece yapılandırma ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan başvuru formları sigortalının dosyasının
bulunduğu üniteye gönderilecektir. Yapılandırma işlemleri dosyasının bulunduğu ünitece yapılacak
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 15/52
olup, ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya tebliğ edilecektir.
4.9.4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT
Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma
verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum
evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
4.9.5- Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmaması halinde, başvuru
formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.
4.9.6- Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan geçerli başvuruların, ilk taksit ödeme
süresinin son günü olan olan 1/3/2021 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak
kaydıyla, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.
4.9.7-Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların
başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu
taleplerin geçerli kabul edilmesi,
4.9.8-Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan
şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu
dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki taleplerinin kabul edilmesi,
4.9.9-Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit
ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde
bulunması halinde bu talebinin kabul edilmesi, (şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek
bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)
4.9.10-Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde
yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan
borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma
talebinin kabul edilmesi,
4.9.11- 4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için
süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer
sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilmesi,
4.9.12- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen iş göremezlik ödeneği, gelir veya
aylıklara ilişkin 5510 sayılı Kanunun;
- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar hakkında
yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün takip
birimlerince yürütülmesi,
- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem
yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına
yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığınca incelenerek işlem yapılmak
üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü takip birimlerine gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce
yürütülmesi,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 16/52
gerekmektedir.
5) YAPILANDIRMA USÜL VE ESASLARI
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen hükümler kapsamında
yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (1/3/2021 bu tarih dahil) kadar peşin,
Taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ise; ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği 1/3/2021
tarihinden itibaren ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.
5.1- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime
katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasında; Yapılandırma kapsamına giren borç
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu
alacakların tamamının, ilk taksit ödenme süresi (1/3/2021 bu tarih dahil) içinde peşin ödenmesi halinde
bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre
için herhangi bir faizin alınmayacağı; fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacağı,
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu
alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi içinde ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve
Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı;
ilk iki taksit ödeme süresi (30/4/2021 bu tarih dâhil) içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim
yapılacağı,
2 nci maddesinin on dördüncü fıkrasında ise, bu kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının
Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40 ının Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60’ ının tahsilinden vazgeçileceği,
Hükme bağlanmıştır.
Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine ya da
alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde
hesaplanacaktır.
a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması
7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,
Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Ek:2’de yer alan
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve
gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;
-31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 17/52
-1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim
oranları,
-1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
-1/11/2016 tarihinden itibaren (Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı
basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek
tutar hesaplanacaktır.
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı
ay da dâhil olmak üzere 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması
öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve Kasım ayı için %.0.35
oranı 16 günlük olarak hesaplanacaktır.
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas
alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler
düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
Sonuç itibarıyla; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın
hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak
tutarı hesaplanmış olacaktır.
b) Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on dördüncü fıkrası uyarınca; Kapsama giren alacak
asıllarının 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen
fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 17/11/2020
tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı
yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.
5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde;
“31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,”
2 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında; “31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan
tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası
asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.”
Hükümleri yer almaktadır.
7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31/8/2020
tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para
cezalarından en geç 16/11/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC)
yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Dolayısıyla idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için;
tespitin 31/8/2020 tarihi veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç bu Kanunun
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 18/52
yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce kesinleşmiş olması gerekecektir.
Diğer yandan 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında;
“Bu Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere
ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenlik
Kurumunca takip edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, bu
Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si
ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu doğrultuda 7256 sayılı Kanun uyarınca; 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan
tespitlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal
Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezası asılları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil
edilecektir.
Sözkonusu durumda idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine (son
başvuru tarihine kadar) kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, bu Kanunun 3
üncü maddesi hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para
cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
5.2.1-İdari para cezasının sisteme girilmesi
İdari para cezası;
-Belge, bildirge veya beyannamenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından
kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge,bildirge veya beyannamenin yasal olarak verilmesi
gereken son gününde,
-İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına
konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihi takip eden onbeşinci
günde,
-Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına
konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş
sayılmaktadır.
Dolayısıyla İdari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi İDARİ PARA
CEZASI başlığı altında bulunan İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ menüsünden, İPC' nin Oluştuğu
Tarih:…../…../….. alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il
müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sisteminde hazırlanan yapılandırma
programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 19/52
girmeyeceği, “Kesenek4cİntra” programındaki “İdari Para Cezası İşlemleri” uygulaması veri tabanında
mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine
göre belirleneceğinden, MOSİP Sistemindeki yapılandırma programında başvuruların onaylanarak
ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ
tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planları oluşturulacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken
sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa
da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para
cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayıldığından, bu nitelikteki
idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC' nin Oluştuğu Tarih:.... /...../..... alanına sürenin
son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak
aslından % 50 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından
belirlenerek sisteme girilecektir.
Dolayısıyla, 31/8/2020 tarihi ve öncesinde yapılan tespitlere istinaden uygulanan idari para
cezası tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi Tahsilat/Yapılandırmalar/7256
seçeneği altında bulunan İPC Terkin menüsü vasıtasıyla, İPC’ nın terkin edilen %50 oranındaki tutarı
kaydedilecektir.
5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumluları aleyhine 31/8/2020 tarihi ve
öncesinde yapılan fiillere ve tespitlere istinaden uygulanan idari para cezaları için yukarıda yapılan
açıklamalar doğrultusunda MOSİP 7256 yapılandırma başvurusu işlemlerinden İPC tahakkuku
oluşturulup ilgililere tebliğ edilecektir.
5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek
tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ilk taksit ödeme süresi
içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirtilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün
bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme
yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının 7256 sayılı Kanunda belirtilen
süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda;
- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının,
- Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan %60’ının,
- İdari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilmektedir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 20/52
Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine,
aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç
aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.
Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden
vazgeçilen tutarı,
Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı
ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak
tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibarıyla tahsilinden
vazgeçilen toplam alacaktutarını,
göstermektedir.
Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek
tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.
a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularca;
- Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak
aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 17/11/2020
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının
1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
- Yine 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun
yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru
tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumunca takip
edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık
%0,35 oranında hesaplanacak tutarın, 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödenmesi gerekmektedir.
Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar tamamen ödenmesi
halinde;
- Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme
zammı ve faiz uygulanmayacak,
- Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacaktır.
Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya
eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/3/2021
tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılacaktır.
Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, 7256 sayılı Kanuna göre
hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 21/52
aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme
cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlanılacaktır.
a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi
31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayım tarihinden önce
işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş
olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 1/3/2021 tarihine
kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden
yararlandırılacaktır.
Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile
birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.
b) Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri
b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme
süresi
7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun
ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit
taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu
taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi
içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.
Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda
seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit
sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla
süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek
işlem yapılacaktır.
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi
halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi,
ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden
tahsil edilmesi gerekmektedir.
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi
bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda
taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.
Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara
ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından
bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 22/52
tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı
belirlenecektir.
Ödeme planı taksit tutarları ise; Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından
oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri taksitlerin son ödeme günleridir.
Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte,
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması
halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.
b.2) Tercih edilen ödeme planın değiştirilmesi
Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021
tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit
sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda
ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır.
Diğer taraftan peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin
sona erdiği 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları
talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.
b.3) Borcun tamamının ikinci taksit süresinde ödenmesi
Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam
olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (30/4/2021 tarihine)
kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları dikkate alınarak güncellenen tutar üzerinden %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil
edilecektir.
b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitlendirme işlemi genel hükümlerde sayıldığı
gibi olmakla birlikte ihale konusu işlerde idare makamlarına sunulmuş teminat mektupları yönünden
aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması
halinde bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat
mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen
üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle
ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması
halinde teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan ancak süresi
başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş veya 1/3/2021 (bu tarih dâhil) tarihinden önce sona erecek olan işyeri
işverenlerince, 7256 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) peşin olarak ödenmesi halinde teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek
bulunmamaktadır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 23/52
6- KURUMUMUZUN RÜCU ALACAĞI VE YERSİZ ÖDEME
ALACAKLARININ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ
7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile rücu davası açılmış olma şartı
aranmaksızın, işverenlerin ve üçüncü şahısların 5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 ncı, 506 sayılı
Kanunun mülga 10, 26, 27 ve 28 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü, 5434 sayılı Kanunun mülga
129 uncu maddeleri gereğince Kurumumuza ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçlarının
yapılandırma kapsamında olduğu düzenlendiğinden, 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında hangi Kanun maddeleri kapsamındaki borçların yapılandırılabileceği sayma yolu ile tek tek
belirtilmiş olup, bu fıkrada 506 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesine yer verilmediğinden, bu
borçlar yapılandırılmayacaktır.
5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 ncı, 506 sayılı Kanunun mülga 10, 26, 27 ve 28 inci,
1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddelerinden
kaynaklanan ancak Kurumumuz tarafından rücu davasına konu edilmemiş olan veya dava açılmış ise de
mahkeme tarafından karar verilmemiş olan durumlarda, alacağın tamamını (yani %100 kusur oranında
bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamını) kabul ederek, 7256 sayılı Kanun
kapsamında yapılandırma talep eden ve kabule dair yazılı beyan alınan borçluların borçları anılan Kanun
uyarınca yapılandırılabilecektir.
İlgililerce, rücu davalarında %100 kusur oranı üzerinden Kurum alacağının tamamının (bağlanan
gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamının) ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin
olarak Kurumumuzun davacı olduğu durumlarda; 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin rücu
alacaklarına ilişkin dördüncü fıkrası uyarınca yapılandırma taleplerinin yanında borçluların davayı kabul
etme şartı aranmadığından, mahkemeye ilgililerin 7256 sayılı Kanun uyarınca alacağın tamamı üzerinden
ödeme taahhüdünde bulundukları ve yapılandırma talep ettikleri bildirilerek, ödemenin sonucunun
bekletici mesele yapılmasına karar verilmesinin istenilmesi, ancak zamanaşımı yönünden gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamında olan, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve
76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı
Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince, fazlaya
ilişkin haklar saklı tutularak kısmi açılan rücuan alacak davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde,
kesinleşen kusur durumuna göre bakiye Kurum alacağının tahsili için açılan ve derdest olan davalarda,
kesinleşen kusur durumuna göre Kurum alacağı belli ve sabit olduğundan, bu nitelikteki derdest
davalarda davalıların, davayı kabul ederek 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde
bulunmaları durumunda, davaya konu Kurum alacağı yapılandırılabilecektir.
7256 sayılı Kanun kapsamındaki rücu alacakları için Kurum zararlarının tahsilini teminen
mahkeme yoluna gidilmeksizin doğrudan icra yoluna başvurulması ve dosya borcuna itiraz edilmeyerek
(menfi tespit davası da yoktur) tahakkukunun tamamlanmış olması halinde, ilgililerin yapılandırma
taleplerine ilişkin olarak, icra takibi yapılan rücu alacakları için ilgililerce Kurum alacağının tamamının
(bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamı) ödenmesinin kabul edilmesi halinde
yapılandırma talepleri kabul edilebilecek olup, bu sebeple kesinleşen icra takibinde Kurum alacağının
tamamının istenmiş olması, kıst icra takibi yapılmış olması halinde ise ilgilinin Kurum alacağımızın
tamamını ödemeyi kabul etmesi halinde yapılandırma söz konusu olabilecektir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 24/52
Öte yandan, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca,
7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun
kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için
yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi
arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan
taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili
hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden
vazgeçilir.
Mahkeme kararı ile kusur oranı belirlenmiş, ancak bu kararın henüz kesinleşmemiş olduğu
durumlarda yapılandırma talep edilmesi halinde ise; mahkeme kararının kesinleşmesiyle fark rücu
alacağımızın oluşması halinde, bakiye tüm alacaklarımızın ayrıca ödeneceğine ilişkin taahhüt alınmak
suretiyle, mahkeme kararı ile belirlenen kusur oranında yapılandırma talepleri kabul edilerek işlem tesis
edilebilecektir.
Ayrıca, mahkeme masrafları/icra masrafları ile vekalet ücretleri 7256 sayılı Kanun kapsamında
yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler HUYAP Dava Mütalaa ve İcra Programı üzerinden
takip ve tahsil edilecektir.
Belirtilen hususlar, rücu alacağımızı takip eden sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik
merkezi tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76
ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci
ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları
(rücu alacakları),
- Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479
sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı
Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil
edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği,gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları (yersiz ödeme alacakları),
İle bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından, bu Kanunun yayımı tarihi olan
17/11/2020 kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
kanunda ve yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan kanuni faizin
tahsilinden vazgeçilir.
7) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ
KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine istinaden,belediyeler ve
bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçlarının 31/12/2020 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) bu Kanun kapsamında yapılandırılmasını talep edebilirler.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 25/52
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçları
için 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu
kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı
olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit
sayısına ilişkin katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına
bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, altı
ila yüz yirmi ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il
müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan
Sektör” alanının “BELEDİYE”, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ
KURULUŞ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.
Belediyelere bağlı şirketlerin borçları, özel sektör işverenleri gibi yapılandırılarak ödemeleri
kendileri tarafından yapılacaktır.
7.1-Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi
gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar (belediye şirketleri hariç) ile
ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamındaki
borçlarının yapılandırılmasına ilişkin ödeme planları oluştuğunda; yapılandırma dönemlerinden dolayı
Kanunun yürürlük tarihinden önce 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgisine göre
İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazıları iptal edilecektir. Ancak,
belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici
5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında
uzlaşılan borçlarının, 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki belediye
borçlarının, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ve 7020 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılan borçların genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmesi gerektiğinden bu
kapsamdaki borçlar için genel bütçe paylarından kesinti yapılmaya devam edilecektir.
b) Belediyelerin ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırma
kapsamındaki borçlarının talep edilen taksit sayısına göre hesaplanmasına müteakip ödeme planları işyeri
ve borç türü bazında hazırlanacağından söz konusu borçlar borçlu belediye bazında konsolide edilerek,
borç tablosu (Ek:3) üst yazı ekinde en geç 31/1/2021 tarihinden önce ilgisine göre İller Bankası veya
Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. Ayrıca söz konusu
konsolide edilmiş borç tablosunun bir sureti borçlu belediye başkanlığına iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
c) Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlük tarihinden sonra
genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler
(Kanunun yürürlük tarihi ile yapılandırma müracaat tarihi arasındakiler de dâhil olmak üzere)
yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.
d) Talep edilen taksit sayısına göre hesaplanan tutarlara ilişkin konsolide borç tablosu ilgisine
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 26/52
göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip genel bütçe paylarından
yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından düşük ise aylık taksit tutarı ile genel bütçe
payı arasındaki farkın borçlu belediye tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı
uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik
ödenmesi halinde durum taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip eden ayda genel bütçe
payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına mahsup edilecek ve bu tutarın, eksik
tutarın tamamını karşılaması halinde, bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.
e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama
giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınarak ödeme planlarının
oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçları yönünden sosyal güvenlik il
müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları yönünden ise
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Ancak tüm borç
türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre İller Bankası
veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme
planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığınca
yapılacaktır.
f) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması halinde aylık
taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacak ve bu aylardaki taksit ödemeleri
yönünden ihlal sayılmayacaktır. Buna göre, Cumhurbaşkanınca kesinti oranının 0 (sıfır) olarak
uygulandığı aylardaki taksitler, kesintinin başladığı aydan itibaren herhangi bir ilave katsayı ve geç
ödeme zammı alınmadan genel bütçe paylarındaki kesintilerden tahsil edilecek ve bu durumda kesinti
yapılmayan ay sayısı kadar taksit süresine ilave edilecektir.
8) İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ
KURULUŞLAR İLE TÜRKİYE’DE SPORTİF ALANDA FAALİYETTE BULUNAN SPOR
KULÜPLERİNCE TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI
İl özel idareleri hakkında yapılandırma işlemleri Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının
(d) bendi kapsamında düzenlenmiş olup, yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin kendileri tarafından
ödenmesi gerektiğinden yapılandırmaya müracaat edilmesi ve ilk taksitin ödenmesi halinde Kanunun
yürürlük tarihinden önce genel bütçe payından kesinti yapılması için ilgisine göre İller Bankasına /
Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazılarının iptal edilmesi gerekmektedir.
7143 sayılı Kanun dışında diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması
devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar
ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş
olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri borçlarını yapılandırma kapsamında
ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödeyebilecek olup, bu durumda bu fıkra
hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz
altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.
Kapsama giren borçlarla ilgili olarak yirmidört ila otuzaltı taksit arasında bir tercih
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 27/52
yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol
Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.
Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor
federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları
üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla otuz altı taksite
kadar tercihte bulunabileceklerdir.
Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak
tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep
edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin
borçlarının, yirmi dört ila otuz altı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili
sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan
“Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KLUBÜ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.
9) 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE
TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA
ALINMASI
7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanuna istinaden borçları tecil ve
taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde
tecil ve taksitlendirme işleminin 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bozma koşuluna
girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servislerce
kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan
borç yapılandırılacaktır.
-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin
durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında
değerlendirilecektir.
10) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK
5 VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA
TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri
a) 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden
506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından
1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı
1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona
erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine
kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7256 sayılı Kanuna göre
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 28/52
yapılandırılacaktır.
b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi
sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait
olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi
ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe
bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin,
-2020 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
-2020 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
isteğe bağlı sigorta primlerini 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.
c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen
sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az
çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857
sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan
sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak
kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme
imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7256 sayılı Kanuna göre
yapılandırılacaktır.
Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri,
yine genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının “b) 5510 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden”başlıklı
bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.
Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası
primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın
sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan
kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.
d) 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden
506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008
tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008
tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek
hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından
alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil
işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 29/52
Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden
2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o
yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı
Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;
1/1/1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim
borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma
kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (art arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim
borcu yapılandırmaya dâhil edilecektir.
1/10/2008-2020 yılı Ağustos ayı arasında prim borcu olması ve;
2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,
2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin,
2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin,
2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48TL’nin,
2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62TL’nin,
2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin,
2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin,
2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin,
altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yapılandırmaya dâhil edilecektir.
2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması ve 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması
halinde 2008 yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve
Ağustos ayları,
2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması ve 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde
2009 yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması ve 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010
yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması ve 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim
borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde olması 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim
borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde olması 2014,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 30/52
2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile
2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin üstünde olması 2015,
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2020
yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin üstünde olması 2016, 2017,
2018 ve 2019 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat,
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2020 yılı Ocak, Şubat,
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.
f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2020
yılı Ağustosve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7256 sayılı Kanuna
göreyapılandırılacaktır.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri
arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı
Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına
aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.
g) 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve
benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca
belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan
ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların
sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona
erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2020 yılı Ağustosve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde
ödenmemiş sigorta primleri 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası
primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın
sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan
kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.
h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe
bağlı sigortalılar ile Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara
ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden
5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait
olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi
ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile
5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf
kadınsigortalılar,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 31/52
-2020 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
-2020 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
isteğe bağlı sigorta primlerini 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.
10.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması ve borcun ödenme süresi
İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri
kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için
yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “5.1-Prim, emeklilik
keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel
olarak hesaplanması”bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde
ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “5.3- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari
para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler
halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi”bölümünde belirtildiği şekilde
hesaplanarak 7256 sayılı Kanun kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.
11) 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b)
BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE
SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on sekizinci fıkrası gereği 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle
5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci, geçici 63 üncü ve geçici 76 ncı maddesi gereği sigortalılık süreleri
durdurulmuş olanlardan 17/11/2020 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, (ihya talebinde bulunduğu
halde Kurumumuzca bildirilen ihya borcunu tam olarak ödeyerek ihya uygulamasından yararlanmayanlar
dâhil) 1/12/2020 ila 1/2/2021 (bu tarih dâhil) (31/1/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri
arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi
değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan
1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacak,
yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz
hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.
Diğer taraftan, 17/11/2020 tarihinden 1/12/2020 tarihine kadar durdurulan sürelerin ihyası ve
prim borcu için yapılandırma talebinde bulunan sigortalıların talepleri 1/12/2020 tarihinde sisteme
girilecektir.
12) YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN ALACAKLAR
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca;
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 32/52
b) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
c) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,
18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
alacaklar,
d) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya
bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
e) Kira alacakları,
f) Bu Kanunun 2 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen;bu Kanun kapsamında giren
dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme
süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler,
bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dâhil
borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun
hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir.
Ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırmaları devam
edenlerin, kalan taksitlerini bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde
belirtildiği üzere ödeme hakları saklı bulunmaktadır.
13) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA
EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ
13.1-İhlal şartları
13.1.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7256 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken
tutarları, en geç 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin
ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 1/3/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını
kaybedeceklerdir.
Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden
yararlandırılacaktır.
13.1.2-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde
bulunan borçluların;
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 33/52
- İlk taksiti 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 30/4/2021 tarihine kadar
(bu tarih dahil), tam olarak ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini
ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit
ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali
gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka
süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.
Öte yandan yıl sonuna denk gelen taksitlerin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmi tatile
gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hallerinde taksitler ait olduğu yıl için
ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.
13.1.3- Mahsup işlemi
Peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 7256 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken
tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar
yararlandırılacaklardır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması
halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına
mahsup edilecektir.
Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;
- Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,
- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme
vadesi geçmiş en eski taksite,
mahsup edilecektir.
13.2- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi
Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı
içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit
tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; Kanunun
3 üncü maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla,
ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenecektir.
Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.
13.3-Süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsubu
7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan ve taksitli ödeme yolunu tercih etmiş
olanlardan Kurum alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde,
yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 34/52
işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay (son ödeme tarihi 1/3/2021 olan 2021- Ocak ayı
priminden başlamak ve her bir taksit dönemini oluşturan iki ay ayrı ayrı dikkate alınarak, bu cari aylara
denk gelen taksite aktarılmak suretiyle) sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup
edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır.
Şöyle ki; aksatılan taksitin, birinci taksit (1/3/2021) olduğu durumlarda aktarılması yapılabilecek
cari ay primi sadece 2021- Ocak ayı primi olabilecektir.
Diğer taraftan 2 nci taksitten başlamak üzere diğer taksitler için ise söz konusu taksitin son ödeme
tarihinin bulunduğu ay ve bir öncesindeki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir. Son ödeme tarihleri
ay sonu olarak belirlenmekle birlikte bu tarihlerin resmi tatil olması sebebiyle takip eden ilk işgününün
sonraki aya geçmesi halinde, bu ayın cari ay primi aktarılmayacak olup sadece öncesindeki iki ayın cari
ay primleri aktarılabilecektir.
13.4-Taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil)
kadar yapılmış eksik ödemeler
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taksit tutarının % 10’unu
aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden
yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
Diğer taraftan, taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil)
kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte tahsil edilecektir.
Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma
hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde
tahsil edilecektir.
14) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE
BAKİYE ALACAKLARIN HESAPLANMASI
Kapsama giren borçları 7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan
borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden
yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar
yararlanacaklardır.
15) 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g)
BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
15.1- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi ve tescil işlemleri
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onaltıncı fıkrasında; “5510 sayılı Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir
testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine
başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden
itibaren tahakkuk ettirilir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm gereği, ilk kez Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce 5510 sayılı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 35/52
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili
yapılmış olan kişilerin, kendilerine 2019/17 sayılı Genelge eki genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve
gelir testine müracaat tebliği (EK-1) tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, ilk defa 31/3/2021 (dahil)
tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren
uygulanacaktır.
Buna göre, 17/11/2020 tarihinden önce ilk defa 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında
genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 17/11/2020 (dahil)-31/3/2021 (dahil) tarihleri arasında,
ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) müracaat
etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari
ücretin üçte birinin altında olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki tescili, ilk
tescil tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında güncellenecektir. Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan
gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden, bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri
Genelgenin “15.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması” başlıklı kısmında belirtildiği
şekilde tahsil edilecektir.
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onaltıncı fıkrası, Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020
tarihi öncesi 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarını kapsamakta
olup, ilk tescil tarihi 17/11/2020 ve sonrası olan genel sağlık sigortalıları hakkında bu fıkra hükümleri
uygulanmaz.
Örnek-1: 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında 17/5/2014 tarihi itibariyle tescil edilen
genel sağlık sigortalısı, 12/6/2015 tarihinde bir aylık süre içerisinde gelir testine müracaat etmesine dair
(EK-1) tebligatı tebliğ edildiği halde gelir testine hiç müracaat etmemiştir. Bu kişinin 31/3/2021 tarihine
kadar gelir testine müracaat etmesi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte
birinin altında olduğunun tespiti halinde, tescil kayıtları ilk tescil tarihi olan 17/5/2014 tarihinden itibaren
5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt bendi kapsamında güncellenecektir.
Örnek-2: 25/8/2018 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı olarak tescil edilen kişiye 22/11/2018 tarihinde, gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1)
tebliğ edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
olması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erdirilen
kişinin daha sonra işten çıkması nedeniyle tekrar 21/10/2019 tarihinde aynı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamında genel sağlık sigortası tescili açılmıştır. Herhangi bir gelir testi başvurusu olmayan genel
sağlık sigortalısının 17/11/2020-31/3/2021 tarihleri arasında gelir testine müracaat etmesi ve gelir testi
sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti halinde,
tescil kaydı ilk tescil edildiği tarih olan 25/8/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt
bendi kapsamında güncellenecektir.
Diğer taraftan, 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuru hakkı olan genel sağlık
sigortalılarından hiç gelir testine başvurmamış olup (EK-1) tebligatını 1/3/2021-31/3/2021 tarihleri
arasında alanların gelir testine tebliğ tarihinden itibaren ilk defa bir ay içerisinde müracaat etmeleri
halinde gelir testi sonuçları ilk tescil tarihi itibariyle uygulanacaktır.
Örnek-3: 22/9/2017 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında tescil edilen
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 36/52
ve 23/3/2021 tarihinde gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1) tebligatı tebliğ edilen genel sağlık
sigortalısının 23/4/2021 (dahil) tarihine kadar gelir testine ilk defa müracaat etmesi ve gelir testi sonucu
aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespit edilmesi halinde tescil kaydı
22/9/2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt bendi kapsamında güncellenecektir.
15.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onyedinci fıkrasında; “2020 yılı Ağustos ayı ve önceki
aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021
tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar
anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden
önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021
tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar
ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel
sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.” hükmü
yer almaktadır.
Anılan hüküm ile 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu
borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin
olan genel sağlık sigortası prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 30/4/2021 (dahil) tarihine
kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir.
5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi borçların 30/4/2021
(dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara
ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve
sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre
için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
Bununla birlikte, 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onaltıncı fıkrası kapsamında belirtilen
süre içerisinde ilk defa gelir testine başvuran kişilerden gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin
brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen kişilerin, Kanunun yayım tarihi olan
17/11/2020 tarihinden önce ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve
gecikme zammı tutarları 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onyedinci fıkrası gereği iade veya
mahsup edilmeyecektir.
Örnek-4: 12/8/2018 tarihi itibariyle devam eden 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamındaki tescili dolayısıyla oluşan genel sağlık sigortası prim borcunu ödemiş bulunan A kişisinin,
gelir testine ilk defa 5/2/2021 tarihinde müracaat ettiği ve 15/2/2021 tarihinde gelir testi sonucunda aylık
gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde, bu genel sağlık
sigortalısının tescili "7256 sayılı Kanuna Göre Tescil Güncelleme İçin Silme İşlemleri" menüsünden
silinerek 17/11/2020 tarihine kadar ödediği genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 37/52
zammı tutarları iade veya mahsup edilmeyecek şekilde emanet hesaba alınacaktır.
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onyedinci fıkrası, 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi döneme
ait 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki borçları kapsamakta olup bu borçlara, 30/4/2021
(dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası veya gecikme zammı uygulanmayacaktır. 2020
yılı Eylül ayı ve sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemesi halinde ise bu borçlar
için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
16) DİĞER USÜL VE ESASLAR
16.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği
7256 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları,
imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki
sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde,
yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla ilgililer tarafından
görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, yurtdışı
topluluk sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi) ve kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan
günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden
yapmaları ve ödeme planlarını onaylamaları halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip
ödeme planları da e-Devlet sisteminden ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde
bildirilecek olan ödeme planları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından,
ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile
banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.
16.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7256 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri
tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları
gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu
Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.
16.3 - Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında;
“ Bu Kanun kapsamında giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510
sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle
ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık
ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun uygulanmaz.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle;
-Covid -19 pandemisi nedeniyle prim ödemeleri 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık aylarına
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 38/52
ertelenenler bakımından 2020 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına,
-Giresun ilinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenmiş bulunan 2020 yılı Temmuz,
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına, (Covid -19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs
aylarına ilişkin prim ödemeleri de dahil olmak üzere)
ilişkin primler bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
Diğer yandan bu Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında; “Cumhurbaşkanı, bu
Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette
bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit
edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13
üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan
alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme
süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere
(alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme
süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir
yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
On yedinci fıkrasında ise; “Bu maddenin on altıncı fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep
nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan, taksitlerden ilk
ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.”
hükümleri yer almaktadır.
Bu bağlamda mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı
işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi
gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere
Cumhurbaşkanınca belirlenen süre içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme
zammıalınmayacaktır, ancak bu borçluların mücbir sebep dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde
ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on yedinci fıkrası uyarınca; Kuruma
olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle uzatılan
taksitlerin ilk iki taksit olması halinde on altıncı fıkraya istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki
taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.
16.4- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden
yapılandırılması
6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde;
"Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye
bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.
Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri
katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce
işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.
Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için,
bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici
ortaklardan her biri yetkilidir."
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 39/52
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu
olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine
karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde,
Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi
hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7256 sayılı Kanun
kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu
gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden
maliklerin dışında,tüzel(hükmî)kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.
Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7256 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak
amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi
halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.
16.5- İşyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri
kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu
oldukları borçlar
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı
işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya
birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan
borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından
dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine
kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.
Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 7256 sayılı Kanuna göre
peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki
borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dâhil edilecektir.
İşyerini devreden işverenlerin, 7256 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise
yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.
Diğer taraftan,
- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve
diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu
idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket
yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri
Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,
- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı
bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,
sorumlu tutulmuşlardır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 40/52
Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği
haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya
yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık
sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 7256 sayılı Kanuna istinaden başvuruda
bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle
ödenebilecektir.
Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile
görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil
olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket
ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 7256 sayılı Kanuna istinaden başvuruda
bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.
16.6- Alt işverenlerin borçları
5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt
işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.
Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için
başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Diğer taraftan, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 7256 sayılı
Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu
anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin
asıl işverenden alınmış bir örneği Ek:4/a’ da yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden
istenecektir.
Buna karşın, asıl işveren tarafından 7256 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında,
varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha
sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış
bir örneği Ek:4/b’ de yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.
Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 7256 sayılı Kanuna
istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl
işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,
-Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dâhil edilerek elektronik ortamda,
-Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda
yapılandırılacaktır.
Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi
halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar
asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade
edilecektir.
16.7- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık
prim ve hizmet belgelerinden/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden
alacaklar
Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 41/52
Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, “Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca
incelemeye sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık
prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet
kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde
işleme alınacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Bu bağlamda, 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra
Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet
belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 17/11/2020 tarihine kadar Kuruma verilmiş
olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz
konusu prim belgelerinin/beyannamelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin/beyannamelerinin hizmet kısmı
ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.
16.8- Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların
düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2020/Ağustos ve önceki aylara
ilişkin olmak üzere, prim teşviki, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar
ünitelerimizce resen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz
yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
16.9- Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması
Bilindiği üzere, halen uygulamada olan prim teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesi, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 26 ıncı maddeleri ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci
maddesinde yer alan teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların
6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca
taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması
halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi
geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden
yararlanılması mümkün olacaktır.
Örnek : (F) Anonim Şirketinin 7256 sayılı Kanun kapsamında 5/11/2020 tarihinde yeniden
yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2020/Eylül ayına ilişkin
prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2020/Aralık ayına ilişkin muhtasar ve prim
hizmet beyannamesini, 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermesi mümkün
bulunmamaktadır.
Kurumumuza olan borçları 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin
yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 42/52
işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar
ödenmediği sürece prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma
koşulunun oluştuğu aydan itibaren prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası
ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet
belgesi ünitelerimizce resen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların
(isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 7256 sayılı
Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma
kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın
bozma koşuluna girmemesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.
Ayrıca 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran
işverenlerin Kuruma prim ve idari para cezası borcu olması halinde bu borçların 7256 sayılı Kanun
kapsamında yeniden yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma
kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın
bozma koşuluna girmemesi kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlandırılması mümkün
olacaktır.
16.10- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan
işverenlerle ilgili yapılacak işlemler
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan
Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca,
işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, Türkiye genelinde
kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem
gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde
ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borçları toplamı, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık
prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini, 05084, 85084, 05615, 85615,
55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını
seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli
tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde
ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet
belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son
günü itibarıyla, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutarı üzerinde olan
borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir
aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların
yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu prim teşviki ve desteklerden de
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 43/52
usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.
Buna karşın, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat
üzerine bir aylık sürenin son gününe kadar yapılandırma başvuru süresi içinde başvuruda bulunulmaması
ya da bir aylık süre içinde bu borçların ödenmemiş olması halinde bahse konu sigorta prim teşvik ve
desteklerden yersiz yararlandığı kabul edilerek yersiz yararlanmış olduğu teşvik ve destekler geri
alınacaktır.
Diğer taraftan, kapsama giren borçların 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olması
nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri nedeniyle, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye
alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre
tebliğ edilecektir.
Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne
uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
16.11-Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre devlet yardımı, teşvik ve
desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası
borcu bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine
ya da yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.
Anılan Kanun hükmüne göre, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin
Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren
olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından
kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ile idari para cezası borçlarının olup olmadığı
sorgulanmaktadır.
İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye
genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve
taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.
Buna göre 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin
devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari
para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında:
- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme
süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 7256 sayılı
Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,
- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk iki taksitin
ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya
eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,
kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul
edilecektir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 44/52
16.12- İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin
belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar
a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar
Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları”
başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat
hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı
hükme bağlanmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde ise ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince
yeniden yapılandırılmış olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu
olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.
Buna göre ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına
ilişkin yazı talep eden işverenlerin Kanun kapsamındaki borçları ile 7256 sayılı Kanun kapsamına
girmeyen ve ihale tarihi itibarıyla hesaplanan borçlarının toplamının Kamu ihale tebliğinde belirtilen
limitlerin üzerinde olması halinde:
-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış
olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibarıyla 7256 sayılı Kanun
kapsamına girmeyen muaccel borçlarının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlarından (idari para
cezası borçları hariç) ilk iki taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş
veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının
anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkının devam etmesi kaydıyla,
kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.
b)Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma
idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce,
işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı
durumlarda yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı:
-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren borçların
tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi
geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun
bulunmaması kaydıyla,
hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.
c)Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin
düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları,
ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 45/52
edilmekte, dördüncü fıkrasına göre de, geçici iskân veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat
dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere
başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama
giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik
belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Dolayısıyla, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama
giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.
Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki
inşaatlar için, gerek yapılandırma kapsamına giren gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda,
bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak
verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade
yazısı verilebilecektir.
Süresiz ve kesin banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler
yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik
belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi
nedeniyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedilebileceği göz önüne alınarak,
talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.
Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve
girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;
(İlave teminat oranı)= (Taksit süresi)x(Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay
için gerçekleşmiş DİBS oranı)
(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100)
(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)
formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
16.13-Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler
ile alınan teminatlar
7256 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek
amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve
taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması
Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir,
kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan
borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler
nezdindeki hak ve alacaklar;
-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından
kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların
Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 46/52
Hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler
tarafından Kurum hesaplarına aktarılan paralar;
-Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre,
-Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek
tutarlara,
mahsup edilecektir.
Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan
tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar kapsama girmeyen
diğer alacaklara mahsup edilecektir.
Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlulardan gerekse üçüncü kişilerden icra
takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup
edilecektir.
b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması
7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar
üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı
belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin
en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep
edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış
teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;
-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan
borcun tamamının ödenmesinin ardından,
-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi,
hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından
talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme
cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,
kaldırılacaktır.
Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz
malın satış kabiliyetinin bulunmasına ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi
takyidat bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz, Kurum haczinin devam edeceği
taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.
Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine
geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde, değişiklik tarihine kadar aksatılan
taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun
bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla, haczin
kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha
kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre;
Haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç
aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 47/52
kadar,
Haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha
önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler
sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın
değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası,
gecikme zammı toplamı) kadar,
olması gerekmektedir.
Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz
mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde, kalan borç
miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan
gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin
ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma
dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler
alacaklı ünitece değerlendirilecektir.
Yapılandırma talebinde bulunan borçluların bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri
durdurulacaktır.
Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;
Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz
trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin
kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,
-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki
yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş
olması,
gerekmektedir.
c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda
bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların
cebri satışına yönelik Ek-5'de bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
satılabilecektir. Bu talep Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel
teşkil etmeyecektir.
d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları
Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince
yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise
ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.
Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma
işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ait takip masrafları manuel olarak
tahsil edilecektir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 48/52
16.14- Genel sağlık sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel
sağlık sigortasından yararlanma şartları
Söz konusu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde,
yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya
altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre
taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve
yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlatılır.
Yapılandırmanın bozulması veya cari döneme ilişkin altmış günden fazla prim ve prime ilişkin
borcun bulunması halinde sağlık yardımından yararlanması sona ermiş olacaktır.
Yapılandırma talebinde bulunup sağlık hizmeti alanlar, ihlal nedeniyle yapılandırmalarının iptal
edilmesi halinde, yapılandırılmanın bozulduğu tarihe kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya
müstahakolacaklardır.
Uygulamaya ilişkin programlarda gerekli düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar, talepte bulunan
genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumumuz sağlık
yardımlarından yararlanabilmeleri amacıyla Ek-7’de yer alan“ SAĞLIK BELGESİ” nin tasdik edilerek
ilgililere verilmesi gerekmektedir.
16.15- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına istinaden bu Kanunda öngörülen
yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-Devlet üzerinden, e-Sigorta kanalıyla veya diğer
yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan
borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler
yoluyla ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair, örneği Ek:6-a’da yer alan
dilekçeyi bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine vermeleri
gerekmektedir.
Söz konusu dilekçelerin, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine
verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili sosyal güvenlik il
müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, bu dilekçeler örneği Ek:6-b’de yer alan matbu form ile
yargı merciine geciktirilmeden mutlak surette intikal ettirilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi
verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde
yapılandırma işlemleri yapılacaktır.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, dava
konusu hangi alacak türü ile ilgili ise o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına
dâhil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin veya mahkemeden alınacak davadan vazgeçildiğine
ilişkin onaylı dilekçenin/yazının Kuruma verilmemesi halinde, davadan vazgeçilmediği kabul edilerek,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 49/52
dava konusu alacak türü yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna
göre tebliğ edilecek bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.
Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiş olmasına rağmen, dava konusu alacak
türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmiş olması halinde dava konusu alacak
türüne ilişkin yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup
edilecektir.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat ettiklerine dair
dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında tebliğ edilen yargı
kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde de
bulunulamayacaktır.
Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan
tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen gerek yeniden yapılandırma sürecinin
devam ettiği sürelerde gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren
borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün
olamayacak, dava süreci ile ilgili işlemler hukuk servislerince ivedilikle ilgili servislere bildirilecektir.
Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren
borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler cari usullere
göre mahsup edilerek borçların yeniden yapılandırılması iptal edilecektir.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış
olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan
vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak
türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer
alacak türleri peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
16.16- Red ve iade edilmeyecek alacaklar
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca, kapsama giren alacaklar
için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
16.17- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi
7256 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün
olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.
Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri
işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.
16.18- Başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrası ile Cumhurbaşkanına bu Kanunda
öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanınca başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması halinde
borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce dikkat edilecek
hususlar ayrıca açıklanacaktır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 50/52
16.19-7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırması devam edenler
hakkında bu kanun kapsamında yapılacak işlemler
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde;
“ 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun
kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit
süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak
kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan
katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda 7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, bütün
borçlular(5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli
sayılacak, 7143 sayılı Kanuna ilişkin yapılandırma bozularak, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödediği
taksitler kadar yapılandırmadan yararlanacak ve kalan borcu 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden
yapılandırılacaktır.
2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma taksit ödemeleri devam edenlerin, 7143 sayılı Kanuna
göre kalan yapılandırma taksitlerini bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunmaları
halinde bu Genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının “2925 sayılı
Kanuna tabi sigortalılar yönünden” başlıklı bölümünde belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak ilgili
talepleri değerlendirilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma taksit
ödemeleri devam edenlerin, 7143 sayılı Kanuna göre kalan yapılandırma taksitleri ile 1/6/2018 ila
31/8/2020 tarihleri arasında, süresinde ödenmeyen prim borçlarını peşin veya taksitle ödemek için bu
Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunanların, talep tarihleri itibarıyla
yapılandırmadan ödediği kadar yararlandırıldıktan sonra kalan borçlar yönünden 5510 sayılı Kanunun
Geçici 76 ncı madde hükmü uygulanmadan bu Kanun kapsamında ödenmek üzere peşin veya taksitli
yapılandırma borcu hesaplanacaktır. Ancak sigortalılarca 7256 sayılı Kanun kapsamındaki
yapılandırmalarının ihlal edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırması iptal edilecek
olup, 7143 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırmasının da ihlale girdiğinin görülmesi halinde, 7143
sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırması da iptal edilerek 31/5/2018 tarihine kadar olan hizmetleri
5510 sayılı Kanunun Geçici 76 ncı maddesine göre durdurulacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık
statüsünden kaynaklanan borçlarını yapılandırmak için başvuranlar, başvuru formunda 7143 sayılı Kanun
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 51/52
kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçlarının da 7256 sayılı Kanun kapsamında
yeniden yapılandırmasını talep etmesi halinde; öncelikle “MOSİP-7143 Yapılandırma” uygulamasından
bozma işlemi yapılacaktır. Daha sonra bozma sonucu kalan borç tutarları da dâhil olmak üzere kapsama
giren tüm borçların “MOSİP-7256 sayılı Kanun Yapılandırma” uygulamasından yapılandırılması
gerekmektedir.
17) SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDE/SOSYAL GÜVENLİK
MERKEZLERİNDE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için 7256 sayılı Kanuna istinaden gerek e-Sigorta kanalıyla,
gerekse elden veya posta yoluyla yapılan başvurular üzerine, başvuru formları prim tahakkuk ve tahsilat
servislerine intikal ettirilecektir.
Bu durumda ödeme planları oluşturmadan önce emanet kayıtlarının incelenerek Kanunun yayımı
tarihinde önce ödenmiş tutarların cari usullere göre mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından;
- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin (mahiyet kodu 4 ile başlayan)
işyerlerinin borçlarının icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma
işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Bahse konu sigortalılık statüsünden kaynaklanan diğer alacaklar yönünden ise; başvuruda
bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil
edilmiş ise başvuru formları icra takip, haciz ve satış servislerine gönderilecek olup, yeniden
yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,icra havuzuna atılmış olmakla birlikte henüz
işlemi yapılmamış Kurum alacaklarından, havuzda borcu olan işyerlerinin bir dönem dahi borcu için icra
takibine geçilmiş ise icra havuzunda bekleyen borçların yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış
servislerince,
- Ancak icra takip, haciz ve satış servisleri olmayan sosyal güvenlik merkezlerindeki işyerlerinin
yapılandırma işlemleri o sosyal güvenlik merkezlerindeki prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun
bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
yapılacaktır.
Öte yandan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ödenmeyen prim borçlarının yeniden yapılandırma
işlemleri (borcun icrada olup olmadığına bakılmaksızın) bu işlemleri yürüten servislerce yapılacaktır.
Prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile icra takip, haciz ve satış servislerinin iş yoğunlukları göz
önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin
diğer servislere yönlendirilmesi için il müdürünce gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli
koordinasyon sağlanacaktır.
Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiş olması nedeniyle başvuru formunun icra servislerine
gönderileceği durumlarda, işyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç dolayısıyla açılmış bir
davanın bulunduğunun anlaşılması halinde davadan feragat edildiğine dair bir dilekçenin alınması
amacıyla başvuru formunun yanı sıra açılmış davaya ilişkin belgelerin bir fotokopisi de icra servisine
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 52/52T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 1/52
Sayı : E-51592363-010.06.02-14004230 17.11.2020
Konu : 7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların
Yapılandırılması
GENELGE
2020/45
1) GENEL AÇIKLAMALAR
Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen,
2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili
hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz
alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.
2) YASAL DAYANAKLAR
7256 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç
duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.
Kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin
sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,
2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,
2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 2/52
5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren
yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35
oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),
ifade eder.
(3) Bu Kanun, yukarıdaki fıkralar kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ve bazı alacakların
yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Kesinleşmiş alacaklar
MADDE 2-

(11) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020
yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki
sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı
ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel
işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(12) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı
hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 3/52
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilir.
(13) 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı
tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip
edilenidari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun
yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari
para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilir.
(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun
kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen,
fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i
alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden
vazgeçilir.
(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar
ile ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını
yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin
borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu
borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de
yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla
genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.
(16) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun yayımı tarihinden
31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi
sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510
sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde
ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510
sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden
kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları
halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun
yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan
yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme
zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.
(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve
mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 4/52
Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca
sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların
kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde
Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık
süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin onbirinci fıkrası hükümlerine göre
hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi
hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk
taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında
ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.
Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri hükümleri uygulanmaz.
(19) Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510
sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle
ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık
ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun uygulanmaz.
(20) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Ortak hükümler
MADDE 3- (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler
saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih
dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 28/2/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde
azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,
şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması
hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi
hâlinde katsayı uygulanmaz ve
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların
%90’ının tahsilinden vazgeçilir.
2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 2 nci
maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.
b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 5/52
uygulanmaz ve
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar
üzerinden %50 indirim yapılır.
2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 2 nci
maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.
c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler
saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme
yapılamaz.
ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden
daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel
kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince
ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre
hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit
için (1,318) olarak uygulanır.
e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca
ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan
paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı
dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz yirmi eşit taksitte tahsil edilir. Ancak, bu
kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat
toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.
1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
(aa) Altı eşit taksit için (1,032),
(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),
(cc) On iki eşit taksit için (1,064),
(çç) On sekiz eşit taksit için (1,086),
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 6/52
(dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,109),
(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,19),
(ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),
(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),
(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),
(hh) Yüz yirmi eşit taksit için (1,640),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde
tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması hâlinde aylık
taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu
Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren
ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti
suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha
yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç
ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir.
(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun
kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı
kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart
kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme
aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının
kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil
edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183
sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren
hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı
uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına
uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları
ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin,
bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü
bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin
mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır;
mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle
tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde
ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu
Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 7/52
seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin
süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen
şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve
alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(7) Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu
tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden
yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde
ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat
kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayım tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini
koruyarak kaldığı yerden devam eder.
(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce;
a) 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak
ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil
hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen
süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
b) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun
kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit
süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak
kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan
katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.
(10) Bu Kanun hükümleri;
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında yapılandırılan alacaklar,
b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,
18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 8/52
alacaklar,
hakkında uygulanmaz.
(11) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme
cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar
nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun
hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.
(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler
uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen
başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden
yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine
verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu
idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme
dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı
tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile
hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi
yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri
alınmaz.
(14) Bu Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin ilgili mevzuatlarda yer alan özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.
(15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil
edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası
kapsamındaki tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu
Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar,
yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü
politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle
durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun
kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde
ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep
hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 9/52
ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan
başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
(17) Bu maddenin on altıncı fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi
uzatılan taksitler için bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi
şartı aranmaz.
(18) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idareleri,
belediyeler ile YİKOB’lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Diğer hükümler
MADDE 4-(1)…
(3) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun
tamamının ödeme süresi 31/12/2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını
aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden
vazgeçilir.
(4) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve
76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27
nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile
bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.
(5) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506
sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar
Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı
maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni
faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(16) Bu Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere
ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenlik
Kurumunca takip edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, bu
Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si
ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 10/52
tahsilinden vazgeçilir.
Yürürlük

MADDE 45- Bu Kanunun;

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE
DÖNEMİ
7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi
olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
3.2- 7256 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme
imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi
kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk
sigortası primi,
3.3- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem
vergisi ve eğitime katkı payı,
3.4- 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edildiği halde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı
üzerinden hesaplanan sigorta primi,
3.5- 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları,
3.6- Bu Kanun kapsamına giren ve 17/11/2020 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu
tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
3.7- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta
primi,
3.8- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,
3.9- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere
ilişkin primler,
3.10-Bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 11/52
olan; Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı
Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510
sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve
aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,
3.11- Bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş
olan; İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı
maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun
mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve
kanuni faizleri,
3.12- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,
3.13- Yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtar sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları ile 17/11/2020 tarihi itibarıyla ilgili
kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yapılandırılması mümkün olan
Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık
sigortası prim borçlarına ilişkin hususlar 15 inci bölümde açıklanmıştır.
4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama
giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili
üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya 31/12/2020 saat 23.59 a kadar e-Sigorta
yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek
primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten
kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta
kanalıyla yapılacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/12/2020 tarihi mesai
bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı
aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;
4.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para
cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları
için örneği Ek:1/a’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Bildirge şifresi aktif olanlar
tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 12/52
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan prim borçları için e-Devlet üzerinden veya örneği Ek:1/b’de yer alan başvuru
formunun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla,
a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine,
b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalılık
dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:1/c’de yer alan başvuru
formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği Ek:1/ç’de
yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta
Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
c) İdari para cezası borçları için örneği Ek:1/d’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle
e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek:1/e’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle
e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire
Başkanlığına,
başvurulması gerekmektedir.
Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden
yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde
yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle
yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi
kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili
hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları, ek
karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para
cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
4.4- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, yurtdışı
topluluk sigortalıları (5510 SK 5. Md. (g) bendi) ve kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan
günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar için e-Devlet üzerinden veya örneği Ek:1/f’de yer alan
başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 4(a) isteğe bağlı sigortalılar (506 SK Mülga 85.
Md), 4(a) topluluk sigortalıları (avukat/noter-506/ mülga 86. md.) ile 2925 sayılı Kanuna tabi tarım
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 13/52
sigortalıları için örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla
sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla
sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/g’de yer alan başvuru formu
doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.6- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre
tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek:1/h’de yer alan başvuru
formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.7- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen iş göremezlik ödeneği,
gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
-(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
- (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No:7
Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler
Daire Başkanlığına,
örneği Ek:1/ı’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,
4.8- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve
ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller
nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü rücu borçları için, rücu alacağımızın tahsilatını takip
eden sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
örneği Ek:1/i’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile
5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, yurtdışı topluluk
sigortalıları (5510 SK 5. Md. (g) bendi) ve kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini
isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları
halinde, e-Devlet sisteminde sigortalılar tarafından onaylanamayan talepler sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine programca intikal ettirilecek olup, bu taleplerin sosyal güvenlik
il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince ilgili programa girilip ödeme planlarının mevzuata
göre sigortalılara tebliği gerekmektedir.
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr
adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek
suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış
veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru
yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya
da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine
yapılması gerekmektedir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 14/52
e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence
yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz
işveren intra sisteminde mevcut “tahsilat/yapılandırmalar/7256” menüsü üzerinden alınacaktır.
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının b) bendinde;
“ 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun
kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit
süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak
kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan
katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.” düzenlemesi yer almıştır.
İlgili hükme istinaden 7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden ve taksit ödeme
yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, bütün borçlular (5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili
bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
Bu doğrultuda ilgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin bu genelge ekinde yer alan başvuru
formlarındaki “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7143 sayılı Kanunun
kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini
istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.
4.9- Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi
4.9.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir
işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için
yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda
bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan
1/3/2021 tarihine kadar (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) ispat ederek ve yazılı olarak
başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek
işlemler sonuçlandırılacaktır.
4.9.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3)
no’lu alt bentleri ile (4) no’lu alt bendinden kaynaklanan prim borçları ya da durdurulan süreler için ayrı
ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde başvuruda bulunan sigortalılar,
ilk taksit ödeme süresinin son günü olan olan 1/3/2021 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak
kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.
4.9.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yapılan
ünitece yapılandırma ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan başvuru formları sigortalının dosyasının
bulunduğu üniteye gönderilecektir. Yapılandırma işlemleri dosyasının bulunduğu ünitece yapılacak
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 15/52
olup, ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya tebliğ edilecektir.
4.9.4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT
Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma
verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum
evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
4.9.5- Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmaması halinde, başvuru
formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.
4.9.6- Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan geçerli başvuruların, ilk taksit ödeme
süresinin son günü olan olan 1/3/2021 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak
kaydıyla, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.
4.9.7-Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların
başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu
taleplerin geçerli kabul edilmesi,
4.9.8-Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan
şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu
dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki taleplerinin kabul edilmesi,
4.9.9-Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit
ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde
bulunması halinde bu talebinin kabul edilmesi, (şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek
bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)
4.9.10-Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde
yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan
borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma
talebinin kabul edilmesi,
4.9.11- 4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için
süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer
sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilmesi,
4.9.12- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen iş göremezlik ödeneği, gelir veya
aylıklara ilişkin 5510 sayılı Kanunun;
- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar hakkında
yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün takip
birimlerince yürütülmesi,
- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem
yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına
yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığınca incelenerek işlem yapılmak
üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü takip birimlerine gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce
yürütülmesi,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 16/52
gerekmektedir.
5) YAPILANDIRMA USÜL VE ESASLARI
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen hükümler kapsamında
yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (1/3/2021 bu tarih dahil) kadar peşin,
Taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ise; ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği 1/3/2021
tarihinden itibaren ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.
5.1- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime
katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasında; Yapılandırma kapsamına giren borç
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu
alacakların tamamının, ilk taksit ödenme süresi (1/3/2021 bu tarih dahil) içinde peşin ödenmesi halinde
bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre
için herhangi bir faizin alınmayacağı; fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacağı,
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu
alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi içinde ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve
Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı;
ilk iki taksit ödeme süresi (30/4/2021 bu tarih dâhil) içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim
yapılacağı,
2 nci maddesinin on dördüncü fıkrasında ise, bu kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının
Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40 ının Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60’ ının tahsilinden vazgeçileceği,
Hükme bağlanmıştır.
Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine ya da
alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde
hesaplanacaktır.
a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması
7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,
Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Ek:2’de yer alan
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve
gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;
-31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 17/52
-1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim
oranları,
-1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
-1/11/2016 tarihinden itibaren (Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı
basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek
tutar hesaplanacaktır.
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı
ay da dâhil olmak üzere 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması
öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve Kasım ayı için %.0.35
oranı 16 günlük olarak hesaplanacaktır.
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas
alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler
düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
Sonuç itibarıyla; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın
hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak
tutarı hesaplanmış olacaktır.
b) Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on dördüncü fıkrası uyarınca; Kapsama giren alacak
asıllarının 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen
fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 17/11/2020
tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı
yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.
5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması
7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde;
“31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,”
2 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında; “31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan
tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası
asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.”
Hükümleri yer almaktadır.
7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31/8/2020
tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para
cezalarından en geç 16/11/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC)
yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Dolayısıyla idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için;
tespitin 31/8/2020 tarihi veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç bu Kanunun
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 18/52
yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce kesinleşmiş olması gerekecektir.
Diğer yandan 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında;
“Bu Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere
ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenlik
Kurumunca takip edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, bu
Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si
ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu doğrultuda 7256 sayılı Kanun uyarınca; 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan
tespitlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal
Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezası asılları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil
edilecektir.
Sözkonusu durumda idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine (son
başvuru tarihine kadar) kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, bu Kanunun 3
üncü maddesi hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para
cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
5.2.1-İdari para cezasının sisteme girilmesi
İdari para cezası;
-Belge, bildirge veya beyannamenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından
kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge,bildirge veya beyannamenin yasal olarak verilmesi
gereken son gününde,
-İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına
konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihi takip eden onbeşinci
günde,
-Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına
konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş
sayılmaktadır.
Dolayısıyla İdari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi İDARİ PARA
CEZASI başlığı altında bulunan İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ menüsünden, İPC' nin Oluştuğu
Tarih:…../…../….. alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il
müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sisteminde hazırlanan yapılandırma
programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 19/52
girmeyeceği, “Kesenek4cİntra” programındaki “İdari Para Cezası İşlemleri” uygulaması veri tabanında
mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine
göre belirleneceğinden, MOSİP Sistemindeki yapılandırma programında başvuruların onaylanarak
ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ
tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planları oluşturulacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken
sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa
da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para
cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayıldığından, bu nitelikteki
idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC' nin Oluştuğu Tarih:.... /...../..... alanına sürenin
son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak
aslından % 50 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından
belirlenerek sisteme girilecektir.
Dolayısıyla, 31/8/2020 tarihi ve öncesinde yapılan tespitlere istinaden uygulanan idari para
cezası tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi Tahsilat/Yapılandırmalar/7256
seçeneği altında bulunan İPC Terkin menüsü vasıtasıyla, İPC’ nın terkin edilen %50 oranındaki tutarı
kaydedilecektir.
5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumluları aleyhine 31/8/2020 tarihi ve
öncesinde yapılan fiillere ve tespitlere istinaden uygulanan idari para cezaları için yukarıda yapılan
açıklamalar doğrultusunda MOSİP 7256 yapılandırma başvurusu işlemlerinden İPC tahakkuku
oluşturulup ilgililere tebliğ edilecektir.
5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek
tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ilk taksit ödeme süresi
içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirtilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün
bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme
yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının 7256 sayılı Kanunda belirtilen
süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda;
- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının,
- Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan %60’ının,
- İdari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilmektedir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 20/52
Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine,
aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç
aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.
Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden
vazgeçilen tutarı,
Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı
ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak
tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibarıyla tahsilinden
vazgeçilen toplam alacaktutarını,
göstermektedir.
Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek
tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.
a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularca;
- Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak
aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 17/11/2020
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının
1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
- Yine 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun
yayımı tarihinden bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru
tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumunca takip
edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık
%0,35 oranında hesaplanacak tutarın, 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödenmesi gerekmektedir.
Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar tamamen ödenmesi
halinde;
- Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme
zammı ve faiz uygulanmayacak,
- Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacaktır.
Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya
eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/3/2021
tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılacaktır.
Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, 7256 sayılı Kanuna göre
hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 21/52
aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme
cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlanılacaktır.
a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi
31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayım tarihinden önce
işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş
olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 1/3/2021 tarihine
kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden
yararlandırılacaktır.
Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile
birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.
b) Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri
b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme
süresi
7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun
ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit
taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu
taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi
içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.
Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda
seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit
sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla
süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek
işlem yapılacaktır.
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi
halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi,
ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden
tahsil edilmesi gerekmektedir.
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi
bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda
taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.
Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara
ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından
bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 22/52
tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı
belirlenecektir.
Ödeme planı taksit tutarları ise; Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından
oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri taksitlerin son ödeme günleridir.
Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte,
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması
halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.
b.2) Tercih edilen ödeme planın değiştirilmesi
Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021
tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit
sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda
ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır.
Diğer taraftan peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin
sona erdiği 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları
talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.
b.3) Borcun tamamının ikinci taksit süresinde ödenmesi
Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam
olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (30/4/2021 tarihine)
kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları dikkate alınarak güncellenen tutar üzerinden %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil
edilecektir.
b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitlendirme işlemi genel hükümlerde sayıldığı
gibi olmakla birlikte ihale konusu işlerde idare makamlarına sunulmuş teminat mektupları yönünden
aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması
halinde bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat
mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen
üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle
ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması
halinde teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan ancak süresi
başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş veya 1/3/2021 (bu tarih dâhil) tarihinden önce sona erecek olan işyeri
işverenlerince, 7256 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) peşin olarak ödenmesi halinde teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek
bulunmamaktadır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 23/52
6- KURUMUMUZUN RÜCU ALACAĞI VE YERSİZ ÖDEME
ALACAKLARININ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ
7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile rücu davası açılmış olma şartı
aranmaksızın, işverenlerin ve üçüncü şahısların 5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 ncı, 506 sayılı
Kanunun mülga 10, 26, 27 ve 28 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü, 5434 sayılı Kanunun mülga
129 uncu maddeleri gereğince Kurumumuza ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçlarının
yapılandırma kapsamında olduğu düzenlendiğinden, 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında hangi Kanun maddeleri kapsamındaki borçların yapılandırılabileceği sayma yolu ile tek tek
belirtilmiş olup, bu fıkrada 506 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesine yer verilmediğinden, bu
borçlar yapılandırılmayacaktır.
5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 ncı, 506 sayılı Kanunun mülga 10, 26, 27 ve 28 inci,
1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddelerinden
kaynaklanan ancak Kurumumuz tarafından rücu davasına konu edilmemiş olan veya dava açılmış ise de
mahkeme tarafından karar verilmemiş olan durumlarda, alacağın tamamını (yani %100 kusur oranında
bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamını) kabul ederek, 7256 sayılı Kanun
kapsamında yapılandırma talep eden ve kabule dair yazılı beyan alınan borçluların borçları anılan Kanun
uyarınca yapılandırılabilecektir.
İlgililerce, rücu davalarında %100 kusur oranı üzerinden Kurum alacağının tamamının (bağlanan
gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamının) ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin
olarak Kurumumuzun davacı olduğu durumlarda; 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin rücu
alacaklarına ilişkin dördüncü fıkrası uyarınca yapılandırma taleplerinin yanında borçluların davayı kabul
etme şartı aranmadığından, mahkemeye ilgililerin 7256 sayılı Kanun uyarınca alacağın tamamı üzerinden
ödeme taahhüdünde bulundukları ve yapılandırma talep ettikleri bildirilerek, ödemenin sonucunun
bekletici mesele yapılmasına karar verilmesinin istenilmesi, ancak zamanaşımı yönünden gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamında olan, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve
76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı
Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince, fazlaya
ilişkin haklar saklı tutularak kısmi açılan rücuan alacak davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde,
kesinleşen kusur durumuna göre bakiye Kurum alacağının tahsili için açılan ve derdest olan davalarda,
kesinleşen kusur durumuna göre Kurum alacağı belli ve sabit olduğundan, bu nitelikteki derdest
davalarda davalıların, davayı kabul ederek 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde
bulunmaları durumunda, davaya konu Kurum alacağı yapılandırılabilecektir.
7256 sayılı Kanun kapsamındaki rücu alacakları için Kurum zararlarının tahsilini teminen
mahkeme yoluna gidilmeksizin doğrudan icra yoluna başvurulması ve dosya borcuna itiraz edilmeyerek
(menfi tespit davası da yoktur) tahakkukunun tamamlanmış olması halinde, ilgililerin yapılandırma
taleplerine ilişkin olarak, icra takibi yapılan rücu alacakları için ilgililerce Kurum alacağının tamamının
(bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamı) ödenmesinin kabul edilmesi halinde
yapılandırma talepleri kabul edilebilecek olup, bu sebeple kesinleşen icra takibinde Kurum alacağının
tamamının istenmiş olması, kıst icra takibi yapılmış olması halinde ise ilgilinin Kurum alacağımızın
tamamını ödemeyi kabul etmesi halinde yapılandırma söz konusu olabilecektir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 24/52
Öte yandan, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca,
7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun
kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için
yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi
arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan
taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili
hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden
vazgeçilir.
Mahkeme kararı ile kusur oranı belirlenmiş, ancak bu kararın henüz kesinleşmemiş olduğu
durumlarda yapılandırma talep edilmesi halinde ise; mahkeme kararının kesinleşmesiyle fark rücu
alacağımızın oluşması halinde, bakiye tüm alacaklarımızın ayrıca ödeneceğine ilişkin taahhüt alınmak
suretiyle, mahkeme kararı ile belirlenen kusur oranında yapılandırma talepleri kabul edilerek işlem tesis
edilebilecektir.
Ayrıca, mahkeme masrafları/icra masrafları ile vekalet ücretleri 7256 sayılı Kanun kapsamında
yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler HUYAP Dava Mütalaa ve İcra Programı üzerinden
takip ve tahsil edilecektir.
Belirtilen hususlar, rücu alacağımızı takip eden sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik
merkezi tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76
ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci
ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları
(rücu alacakları),
- Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479
sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı
Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil
edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği,gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları (yersiz ödeme alacakları),
İle bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından, bu Kanunun yayımı tarihi olan
17/11/2020 kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
kanunda ve yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan kanuni faizin
tahsilinden vazgeçilir.
7) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ
KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine istinaden,belediyeler ve
bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçlarının 31/12/2020 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) bu Kanun kapsamında yapılandırılmasını talep edebilirler.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 25/52
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçları
için 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu
kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı
olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit
sayısına ilişkin katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına
bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, altı
ila yüz yirmi ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il
müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan
Sektör” alanının “BELEDİYE”, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ
KURULUŞ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.
Belediyelere bağlı şirketlerin borçları, özel sektör işverenleri gibi yapılandırılarak ödemeleri
kendileri tarafından yapılacaktır.
7.1-Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi
gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar (belediye şirketleri hariç) ile
ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamındaki
borçlarının yapılandırılmasına ilişkin ödeme planları oluştuğunda; yapılandırma dönemlerinden dolayı
Kanunun yürürlük tarihinden önce 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgisine göre
İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazıları iptal edilecektir. Ancak,
belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici
5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında
uzlaşılan borçlarının, 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki belediye
borçlarının, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ve 7020 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılan borçların genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmesi gerektiğinden bu
kapsamdaki borçlar için genel bütçe paylarından kesinti yapılmaya devam edilecektir.
b) Belediyelerin ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırma
kapsamındaki borçlarının talep edilen taksit sayısına göre hesaplanmasına müteakip ödeme planları işyeri
ve borç türü bazında hazırlanacağından söz konusu borçlar borçlu belediye bazında konsolide edilerek,
borç tablosu (Ek:3) üst yazı ekinde en geç 31/1/2021 tarihinden önce ilgisine göre İller Bankası veya
Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. Ayrıca söz konusu
konsolide edilmiş borç tablosunun bir sureti borçlu belediye başkanlığına iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
c) Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlük tarihinden sonra
genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler
(Kanunun yürürlük tarihi ile yapılandırma müracaat tarihi arasındakiler de dâhil olmak üzere)
yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.
d) Talep edilen taksit sayısına göre hesaplanan tutarlara ilişkin konsolide borç tablosu ilgisine
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 26/52
göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip genel bütçe paylarından
yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından düşük ise aylık taksit tutarı ile genel bütçe
payı arasındaki farkın borçlu belediye tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı
uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik
ödenmesi halinde durum taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip eden ayda genel bütçe
payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına mahsup edilecek ve bu tutarın, eksik
tutarın tamamını karşılaması halinde, bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.
e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama
giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınarak ödeme planlarının
oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçları yönünden sosyal güvenlik il
müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları yönünden ise
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Ancak tüm borç
türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre İller Bankası
veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme
planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığınca
yapılacaktır.
f) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması halinde aylık
taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacak ve bu aylardaki taksit ödemeleri
yönünden ihlal sayılmayacaktır. Buna göre, Cumhurbaşkanınca kesinti oranının 0 (sıfır) olarak
uygulandığı aylardaki taksitler, kesintinin başladığı aydan itibaren herhangi bir ilave katsayı ve geç
ödeme zammı alınmadan genel bütçe paylarındaki kesintilerden tahsil edilecek ve bu durumda kesinti
yapılmayan ay sayısı kadar taksit süresine ilave edilecektir.
8) İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ
KURULUŞLAR İLE TÜRKİYE’DE SPORTİF ALANDA FAALİYETTE BULUNAN SPOR
KULÜPLERİNCE TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI
İl özel idareleri hakkında yapılandırma işlemleri Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının
(d) bendi kapsamında düzenlenmiş olup, yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin kendileri tarafından
ödenmesi gerektiğinden yapılandırmaya müracaat edilmesi ve ilk taksitin ödenmesi halinde Kanunun
yürürlük tarihinden önce genel bütçe payından kesinti yapılması için ilgisine göre İller Bankasına /
Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazılarının iptal edilmesi gerekmektedir.
7143 sayılı Kanun dışında diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması
devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar
ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş
olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri borçlarını yapılandırma kapsamında
ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödeyebilecek olup, bu durumda bu fıkra
hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz
altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.
Kapsama giren borçlarla ilgili olarak yirmidört ila otuzaltı taksit arasında bir tercih
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 27/52
yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol
Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.
Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor
federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları
üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla otuz altı taksite
kadar tercihte bulunabileceklerdir.
Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak
tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep
edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin
borçlarının, yirmi dört ila otuz altı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili
sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan
“Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KLUBÜ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.
9) 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE
TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA
ALINMASI
7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanuna istinaden borçları tecil ve
taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde
tecil ve taksitlendirme işleminin 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bozma koşuluna
girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servislerce
kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan
borç yapılandırılacaktır.
-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin
durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında
değerlendirilecektir.
10) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK
5 VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA
TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri
a) 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden
506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından
1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı
1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona
erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine
kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7256 sayılı Kanuna göre
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 28/52
yapılandırılacaktır.
b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi
sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait
olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi
ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe
bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin,
-2020 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
-2020 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
isteğe bağlı sigorta primlerini 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.
c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen
sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az
çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857
sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan
sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak
kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme
imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7256 sayılı Kanuna göre
yapılandırılacaktır.
Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri,
yine genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının “b) 5510 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden”başlıklı
bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.
Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası
primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın
sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan
kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.
d) 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden
506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008
tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008
tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek
hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından
alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil
işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 29/52
Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden
2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o
yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı
Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;
1/1/1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim
borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma
kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (art arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim
borcu yapılandırmaya dâhil edilecektir.
1/10/2008-2020 yılı Ağustos ayı arasında prim borcu olması ve;
2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,
2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin,
2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin,
2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48TL’nin,
2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62TL’nin,
2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin,
2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin,
2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin,
altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yapılandırmaya dâhil edilecektir.
2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması ve 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması
halinde 2008 yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve
Ağustos ayları,
2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması ve 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde
2009 yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması ve 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010
yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması ve 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim
borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde olması 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim
borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde olması 2014,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 30/52
2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile
2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin üstünde olması 2015,
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2020
yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin üstünde olması 2016, 2017,
2018 ve 2019 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2020 yılı Ocak, Şubat,
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2020 yılı Ocak, Şubat,
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları,
7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.
f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2020
yılı Ağustosve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7256 sayılı Kanuna
göreyapılandırılacaktır.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri
arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı
Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına
aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.
g) 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve
benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca
belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan
ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların
sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona
erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2020 yılı Ağustosve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde
ödenmemiş sigorta primleri 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası
primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın
sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan
kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.
h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe
bağlı sigortalılar ile Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara
ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden
5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait
olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi
ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile
5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf
kadınsigortalılar,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 31/52
-2020 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
-2020 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,
isteğe bağlı sigorta primlerini 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.
10.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması ve borcun ödenme süresi
İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri
kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için
yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “5.1-Prim, emeklilik
keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel
olarak hesaplanması”bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde
ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “5.3- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari
para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler
halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi”bölümünde belirtildiği şekilde
hesaplanarak 7256 sayılı Kanun kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.
11) 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b)
BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE
SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on sekizinci fıkrası gereği 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle
5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci, geçici 63 üncü ve geçici 76 ncı maddesi gereği sigortalılık süreleri
durdurulmuş olanlardan 17/11/2020 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, (ihya talebinde bulunduğu
halde Kurumumuzca bildirilen ihya borcunu tam olarak ödeyerek ihya uygulamasından yararlanmayanlar
dâhil) 1/12/2020 ila 1/2/2021 (bu tarih dâhil) (31/1/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri
arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi
değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan
1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacak,
yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz
hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.
Diğer taraftan, 17/11/2020 tarihinden 1/12/2020 tarihine kadar durdurulan sürelerin ihyası ve
prim borcu için yapılandırma talebinde bulunan sigortalıların talepleri 1/12/2020 tarihinde sisteme
girilecektir.
12) YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN ALACAKLAR
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca;
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 32/52
b) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
c) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,
18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
alacaklar,
d) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya
bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
e) Kira alacakları,
f) Bu Kanunun 2 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen;bu Kanun kapsamında giren
dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme
süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler,
bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dâhil
borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun
hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir.
Ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırmaları devam
edenlerin, kalan taksitlerini bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde
belirtildiği üzere ödeme hakları saklı bulunmaktadır.
13) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA
EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ
13.1-İhlal şartları
13.1.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7256 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken
tutarları, en geç 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin
ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 1/3/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını
kaybedeceklerdir.
Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden
yararlandırılacaktır.
13.1.2-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde
bulunan borçluların;
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 33/52
- İlk taksiti 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 30/4/2021 tarihine kadar
(bu tarih dahil), tam olarak ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini
ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit
ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali
gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka
süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.
Öte yandan yıl sonuna denk gelen taksitlerin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmi tatile
gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hallerinde taksitler ait olduğu yıl için
ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.
13.1.3- Mahsup işlemi
Peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 7256 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken
tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar
yararlandırılacaklardır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması
halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına
mahsup edilecektir.
Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;
- Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,
- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme
vadesi geçmiş en eski taksite,
mahsup edilecektir.
13.2- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi
Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı
içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit
tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; Kanunun
3 üncü maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla,
ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenecektir.
Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.
13.3-Süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsubu
7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan ve taksitli ödeme yolunu tercih etmiş
olanlardan Kurum alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde,
yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 34/52
işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay (son ödeme tarihi 1/3/2021 olan 2021- Ocak ayı
priminden başlamak ve her bir taksit dönemini oluşturan iki ay ayrı ayrı dikkate alınarak, bu cari aylara
denk gelen taksite aktarılmak suretiyle) sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup
edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır.
Şöyle ki; aksatılan taksitin, birinci taksit (1/3/2021) olduğu durumlarda aktarılması yapılabilecek
cari ay primi sadece 2021- Ocak ayı primi olabilecektir.
Diğer taraftan 2 nci taksitten başlamak üzere diğer taksitler için ise söz konusu taksitin son ödeme
tarihinin bulunduğu ay ve bir öncesindeki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir. Son ödeme tarihleri
ay sonu olarak belirlenmekle birlikte bu tarihlerin resmi tatil olması sebebiyle takip eden ilk işgününün
sonraki aya geçmesi halinde, bu ayın cari ay primi aktarılmayacak olup sadece öncesindeki iki ayın cari
ay primleri aktarılabilecektir.
13.4-Taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil)
kadar yapılmış eksik ödemeler
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taksit tutarının % 10’unu
aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden
yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
Diğer taraftan, taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil)
kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte tahsil edilecektir.
Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma
hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde
tahsil edilecektir.
14) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE
BAKİYE ALACAKLARIN HESAPLANMASI
Kapsama giren borçları 7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan
borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden
yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar
yararlanacaklardır.
15) 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g)
BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
15.1- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi ve tescil işlemleri
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onaltıncı fıkrasında; “5510 sayılı Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir
testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine
başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden
itibaren tahakkuk ettirilir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm gereği, ilk kez Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce 5510 sayılı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 35/52
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili
yapılmış olan kişilerin, kendilerine 2019/17 sayılı Genelge eki genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve
gelir testine müracaat tebliği (EK-1) tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, ilk defa 31/3/2021 (dahil)
tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren
uygulanacaktır.
Buna göre, 17/11/2020 tarihinden önce ilk defa 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında
genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 17/11/2020 (dahil)-31/3/2021 (dahil) tarihleri arasında,
ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) müracaat
etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari
ücretin üçte birinin altında olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki tescili, ilk
tescil tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında güncellenecektir. Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan
gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden, bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri
Genelgenin “15.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması” başlıklı kısmında belirtildiği
şekilde tahsil edilecektir.
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onaltıncı fıkrası, Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020
tarihi öncesi 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarını kapsamakta
olup, ilk tescil tarihi 17/11/2020 ve sonrası olan genel sağlık sigortalıları hakkında bu fıkra hükümleri
uygulanmaz.
Örnek-1: 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında 17/5/2014 tarihi itibariyle tescil edilen
genel sağlık sigortalısı, 12/6/2015 tarihinde bir aylık süre içerisinde gelir testine müracaat etmesine dair
(EK-1) tebligatı tebliğ edildiği halde gelir testine hiç müracaat etmemiştir. Bu kişinin 31/3/2021 tarihine
kadar gelir testine müracaat etmesi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte
birinin altında olduğunun tespiti halinde, tescil kayıtları ilk tescil tarihi olan 17/5/2014 tarihinden itibaren
5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt bendi kapsamında güncellenecektir.
Örnek-2: 25/8/2018 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı olarak tescil edilen kişiye 22/11/2018 tarihinde, gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1)
tebliğ edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
olması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erdirilen
kişinin daha sonra işten çıkması nedeniyle tekrar 21/10/2019 tarihinde aynı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamında genel sağlık sigortası tescili açılmıştır. Herhangi bir gelir testi başvurusu olmayan genel
sağlık sigortalısının 17/11/2020-31/3/2021 tarihleri arasında gelir testine müracaat etmesi ve gelir testi
sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti halinde,
tescil kaydı ilk tescil edildiği tarih olan 25/8/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt
bendi kapsamında güncellenecektir.
Diğer taraftan, 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuru hakkı olan genel sağlık
sigortalılarından hiç gelir testine başvurmamış olup (EK-1) tebligatını 1/3/2021-31/3/2021 tarihleri
arasında alanların gelir testine tebliğ tarihinden itibaren ilk defa bir ay içerisinde müracaat etmeleri
halinde gelir testi sonuçları ilk tescil tarihi itibariyle uygulanacaktır.
Örnek-3: 22/9/2017 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında tescil edilen
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 36/52
ve 23/3/2021 tarihinde gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1) tebligatı tebliğ edilen genel sağlık
sigortalısının 23/4/2021 (dahil) tarihine kadar gelir testine ilk defa müracaat etmesi ve gelir testi sonucu
aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespit edilmesi halinde tescil kaydı
22/9/2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt bendi kapsamında güncellenecektir.
15.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onyedinci fıkrasında; “2020 yılı Ağustos ayı ve önceki
aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021
tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar
anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden
önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021
tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar
ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel
sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.” hükmü
yer almaktadır.
Anılan hüküm ile 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu
borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin
olan genel sağlık sigortası prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 30/4/2021 (dahil) tarihine
kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir.
5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi borçların 30/4/2021
(dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara
ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve
sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre
için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
Bununla birlikte, 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onaltıncı fıkrası kapsamında belirtilen
süre içerisinde ilk defa gelir testine başvuran kişilerden gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin
brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen kişilerin, Kanunun yayım tarihi olan
17/11/2020 tarihinden önce ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve
gecikme zammı tutarları 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onyedinci fıkrası gereği iade veya
mahsup edilmeyecektir.
Örnek-4: 12/8/2018 tarihi itibariyle devam eden 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi
kapsamındaki tescili dolayısıyla oluşan genel sağlık sigortası prim borcunu ödemiş bulunan A kişisinin,
gelir testine ilk defa 5/2/2021 tarihinde müracaat ettiği ve 15/2/2021 tarihinde gelir testi sonucunda aylık
gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde, bu genel sağlık
sigortalısının tescili "7256 sayılı Kanuna Göre Tescil Güncelleme İçin Silme İşlemleri" menüsünden
silinerek 17/11/2020 tarihine kadar ödediği genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 37/52
zammı tutarları iade veya mahsup edilmeyecek şekilde emanet hesaba alınacaktır.
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onyedinci fıkrası, 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi döneme
ait 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki borçları kapsamakta olup bu borçlara, 30/4/2021
(dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası veya gecikme zammı uygulanmayacaktır. 2020
yılı Eylül ayı ve sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemesi halinde ise bu borçlar
için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
16) DİĞER USÜL VE ESASLAR
16.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği
7256 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları,
imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki
sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde,
yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla ilgililer tarafından
görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, yurtdışı
topluluk sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi) ve kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan
günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden
yapmaları ve ödeme planlarını onaylamaları halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip
ödeme planları da e-Devlet sisteminden ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde
bildirilecek olan ödeme planları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından,
ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile
banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.
16.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7256 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri
tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları
gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu
Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.
16.3 - Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar
7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında;
“ Bu Kanun kapsamında giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle 5510
sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle
ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık
ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun uygulanmaz.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle;
-Covid -19 pandemisi nedeniyle prim ödemeleri 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık aylarına
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 38/52
ertelenenler bakımından 2020 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına,
-Giresun ilinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenmiş bulunan 2020 yılı Temmuz,
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına, (Covid -19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs
aylarına ilişkin prim ödemeleri de dahil olmak üzere)
ilişkin primler bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
Diğer yandan bu Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında; “Cumhurbaşkanı, bu
Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette
bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit
edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13
üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan
alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme
süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere
(alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme
süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir
yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
On yedinci fıkrasında ise; “Bu maddenin on altıncı fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep
nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan, taksitlerden ilk
ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.”
hükümleri yer almaktadır.
Bu bağlamda mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı
işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi
gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere
Cumhurbaşkanınca belirlenen süre içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme
zammıalınmayacaktır, ancak bu borçluların mücbir sebep dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde
ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on yedinci fıkrası uyarınca; Kuruma
olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle uzatılan
taksitlerin ilk iki taksit olması halinde on altıncı fıkraya istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki
taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.
16.4- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden
yapılandırılması
6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde;
"Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye
bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.
Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri
katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce
işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.
Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için,
bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici
ortaklardan her biri yetkilidir."
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 39/52
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu
olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine
karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde,
Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi
hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7256 sayılı Kanun
kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu
gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden
maliklerin dışında,tüzel(hükmî)kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.
Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7256 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak
amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi
halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.
16.5- İşyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri
kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu
oldukları borçlar
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı
işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya
birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan
borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından
dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine
kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.
Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 7256 sayılı Kanuna göre
peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki
borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dâhil edilecektir.
İşyerini devreden işverenlerin, 7256 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise
yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.
Diğer taraftan,
- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve
diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu
idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket
yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri
Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,
- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı
bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,
sorumlu tutulmuşlardır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 40/52
Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği
haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya
yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık
sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 7256 sayılı Kanuna istinaden başvuruda
bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle
ödenebilecektir.
Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile
görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil
olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket
ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 7256 sayılı Kanuna istinaden başvuruda
bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.
16.6- Alt işverenlerin borçları
5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt
işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.
Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için
başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Diğer taraftan, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 7256 sayılı
Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu
anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin
asıl işverenden alınmış bir örneği Ek:4/a’ da yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden
istenecektir.
Buna karşın, asıl işveren tarafından 7256 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında,
varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha
sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış
bir örneği Ek:4/b’ de yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.
Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 7256 sayılı Kanuna
istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl
işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,
-Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dâhil edilerek elektronik ortamda,
-Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda
yapılandırılacaktır.
Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi
halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar
asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade
edilecektir.
16.7- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık
prim ve hizmet belgelerinden/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden
alacaklar
Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 41/52
Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, “Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca
incelemeye sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık
prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet
kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde
işleme alınacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Bu bağlamda, 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra
Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet
belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 17/11/2020 tarihine kadar Kuruma verilmiş
olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz
konusu prim belgelerinin/beyannamelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin/beyannamelerinin hizmet kısmı
ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.
16.8- Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların
düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2020/Ağustos ve önceki aylara
ilişkin olmak üzere, prim teşviki, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar
ünitelerimizce resen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz
yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
16.9- Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması
Bilindiği üzere, halen uygulamada olan prim teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesi, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 26 ıncı maddeleri ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci
maddesinde yer alan teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların
6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca
taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması
halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi
geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden
yararlanılması mümkün olacaktır.
Örnek : (F) Anonim Şirketinin 7256 sayılı Kanun kapsamında 5/11/2020 tarihinde yeniden
yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2020/Eylül ayına ilişkin
prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2020/Aralık ayına ilişkin muhtasar ve prim
hizmet beyannamesini, 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermesi mümkün
bulunmamaktadır.
Kurumumuza olan borçları 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin
yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 42/52
işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar
ödenmediği sürece prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma
koşulunun oluştuğu aydan itibaren prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası
ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet
belgesi ünitelerimizce resen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların
(isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 7256 sayılı
Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma
kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın
bozma koşuluna girmemesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.
Ayrıca 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran
işverenlerin Kuruma prim ve idari para cezası borcu olması halinde bu borçların 7256 sayılı Kanun
kapsamında yeniden yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma
kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın
bozma koşuluna girmemesi kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlandırılması mümkün
olacaktır.
16.10- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan
işverenlerle ilgili yapılacak işlemler
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan
Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca,
işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, Türkiye genelinde
kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem
gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde
ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borçları toplamı, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık
prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini, 05084, 85084, 05615, 85615,
55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını
seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli
tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde
ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet
belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son
günü itibarıyla, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutarı üzerinde olan
borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir
aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların
yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu prim teşviki ve desteklerden de
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 43/52
usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.
Buna karşın, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat
üzerine bir aylık sürenin son gününe kadar yapılandırma başvuru süresi içinde başvuruda bulunulmaması
ya da bir aylık süre içinde bu borçların ödenmemiş olması halinde bahse konu sigorta prim teşvik ve
desteklerden yersiz yararlandığı kabul edilerek yersiz yararlanmış olduğu teşvik ve destekler geri
alınacaktır.
Diğer taraftan, kapsama giren borçların 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olması
nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri nedeniyle, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye
alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre
tebliğ edilecektir.
Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne
uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
16.11-Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre devlet yardımı, teşvik ve
desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası
borcu bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine
ya da yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.
Anılan Kanun hükmüne göre, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin
Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren
olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından
kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ile idari para cezası borçlarının olup olmadığı
sorgulanmaktadır.
İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye
genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve
taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.
Buna göre 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin
devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari
para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında:
- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme
süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 7256 sayılı
Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,
- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk iki taksitin
ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya
eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,
kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul
edilecektir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 44/52
16.12- İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin
belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar
a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar
Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları”
başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat
hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı
hükme bağlanmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde ise ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince
yeniden yapılandırılmış olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu
olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.
Buna göre ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına
ilişkin yazı talep eden işverenlerin Kanun kapsamındaki borçları ile 7256 sayılı Kanun kapsamına
girmeyen ve ihale tarihi itibarıyla hesaplanan borçlarının toplamının Kamu ihale tebliğinde belirtilen
limitlerin üzerinde olması halinde:
-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7256 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış
olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibarıyla 7256 sayılı Kanun
kapsamına girmeyen muaccel borçlarının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlarından (idari para
cezası borçları hariç) ilk iki taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş
veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının
anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkının devam etmesi kaydıyla,
kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.
b)Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma
idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce,
işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı
durumlarda yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı:
-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren borçların
tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi
geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun
bulunmaması kaydıyla,
hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.
c)Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin
düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları,
ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 45/52
edilmekte, dördüncü fıkrasına göre de, geçici iskân veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat
dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere
başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama
giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik
belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Dolayısıyla, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama
giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.
Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki
inşaatlar için, gerek yapılandırma kapsamına giren gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda,
bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak
verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade
yazısı verilebilecektir.
Süresiz ve kesin banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler
yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik
belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi
nedeniyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedilebileceği göz önüne alınarak,
talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.
Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve
girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;
(İlave teminat oranı)= (Taksit süresi)x(Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay
için gerçekleşmiş DİBS oranı)
(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100)
(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)
formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
16.13-Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler
ile alınan teminatlar
7256 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek
amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve
taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması
Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir,
kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan
borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler
nezdindeki hak ve alacaklar;
-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından
kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların
Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 46/52
Hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler
tarafından Kurum hesaplarına aktarılan paralar;
-Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre,
-Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek
tutarlara,
mahsup edilecektir.
Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan
tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar kapsama girmeyen
diğer alacaklara mahsup edilecektir.
Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlulardan gerekse üçüncü kişilerden icra
takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup
edilecektir.
b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması
7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar
üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı
belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin
en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep
edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış
teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;
-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan
borcun tamamının ödenmesinin ardından,
-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi,
hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından
talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme
cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,
kaldırılacaktır.
Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz
malın satış kabiliyetinin bulunmasına ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi
takyidat bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz, Kurum haczinin devam edeceği
taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.
Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine
geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde, değişiklik tarihine kadar aksatılan
taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun
bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla, haczin
kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha
kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre;
Haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç
aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 47/52
kadar,
Haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha
önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler
sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın
değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası,
gecikme zammı toplamı) kadar,
olması gerekmektedir.
Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz
mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde, kalan borç
miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan
gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin
ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma
dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler
alacaklı ünitece değerlendirilecektir.
Yapılandırma talebinde bulunan borçluların bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri
durdurulacaktır.
Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;
Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz
trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin
kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,
-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki
yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş
olması,
gerekmektedir.
c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda
bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların
cebri satışına yönelik Ek-5'de bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
satılabilecektir. Bu talep Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel
teşkil etmeyecektir.
d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları
Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince
yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise
ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.
Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma
işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ait takip masrafları manuel olarak
tahsil edilecektir.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 48/52
16.14- Genel sağlık sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel
sağlık sigortasından yararlanma şartları
Söz konusu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde,
yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya
altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre
taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve
yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlatılır.
Yapılandırmanın bozulması veya cari döneme ilişkin altmış günden fazla prim ve prime ilişkin
borcun bulunması halinde sağlık yardımından yararlanması sona ermiş olacaktır.
Yapılandırma talebinde bulunup sağlık hizmeti alanlar, ihlal nedeniyle yapılandırmalarının iptal
edilmesi halinde, yapılandırılmanın bozulduğu tarihe kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya
müstahakolacaklardır.
Uygulamaya ilişkin programlarda gerekli düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar, talepte bulunan
genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumumuz sağlık
yardımlarından yararlanabilmeleri amacıyla Ek-7’de yer alan“ SAĞLIK BELGESİ” nin tasdik edilerek
ilgililere verilmesi gerekmektedir.
16.15- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına istinaden bu Kanunda öngörülen
yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-Devlet üzerinden, e-Sigorta kanalıyla veya diğer
yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan
borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler
yoluyla ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair, örneği Ek:6-a’da yer alan
dilekçeyi bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine vermeleri
gerekmektedir.
Söz konusu dilekçelerin, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine
verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili sosyal güvenlik il
müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, bu dilekçeler örneği Ek:6-b’de yer alan matbu form ile
yargı merciine geciktirilmeden mutlak surette intikal ettirilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi
verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde
yapılandırma işlemleri yapılacaktır.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, dava
konusu hangi alacak türü ile ilgili ise o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına
dâhil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden
yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin veya mahkemeden alınacak davadan vazgeçildiğine
ilişkin onaylı dilekçenin/yazının Kuruma verilmemesi halinde, davadan vazgeçilmediği kabul edilerek,
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 49/52
dava konusu alacak türü yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna
göre tebliğ edilecek bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.
Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiş olmasına rağmen, dava konusu alacak
türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmiş olması halinde dava konusu alacak
türüne ilişkin yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup
edilecektir.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat ettiklerine dair
dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında tebliğ edilen yargı
kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde de
bulunulamayacaktır.
Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan
tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen gerek yeniden yapılandırma sürecinin
devam ettiği sürelerde gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren
borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün
olamayacak, dava süreci ile ilgili işlemler hukuk servislerince ivedilikle ilgili servislere bildirilecektir.
Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren
borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler cari usullere
göre mahsup edilerek borçların yeniden yapılandırılması iptal edilecektir.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış
olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan
vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak
türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer
alacak türleri peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
16.16- Red ve iade edilmeyecek alacaklar
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca, kapsama giren alacaklar
için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
16.17- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi
7256 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün
olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.
Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri
işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.
16.18- Başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrası ile Cumhurbaşkanına bu Kanunda
öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanınca başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması halinde
borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce dikkat edilecek
hususlar ayrıca açıklanacaktır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 50/52
16.19-7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırması devam edenler
hakkında bu kanun kapsamında yapılacak işlemler
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde;
“ 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun
kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit
süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak
kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan
katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda 7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, bütün
borçlular(5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli
sayılacak, 7143 sayılı Kanuna ilişkin yapılandırma bozularak, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödediği
taksitler kadar yapılandırmadan yararlanacak ve kalan borcu 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden
yapılandırılacaktır.
2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma taksit ödemeleri devam edenlerin, 7143 sayılı Kanuna
göre kalan yapılandırma taksitlerini bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunmaları
halinde bu Genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının “2925 sayılı
Kanuna tabi sigortalılar yönünden” başlıklı bölümünde belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak ilgili
talepleri değerlendirilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma taksit
ödemeleri devam edenlerin, 7143 sayılı Kanuna göre kalan yapılandırma taksitleri ile 1/6/2018 ila
31/8/2020 tarihleri arasında, süresinde ödenmeyen prim borçlarını peşin veya taksitle ödemek için bu
Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunanların, talep tarihleri itibarıyla
yapılandırmadan ödediği kadar yararlandırıldıktan sonra kalan borçlar yönünden 5510 sayılı Kanunun
Geçici 76 ncı madde hükmü uygulanmadan bu Kanun kapsamında ödenmek üzere peşin veya taksitli
yapılandırma borcu hesaplanacaktır. Ancak sigortalılarca 7256 sayılı Kanun kapsamındaki
yapılandırmalarının ihlal edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırması iptal edilecek
olup, 7143 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırmasının da ihlale girdiğinin görülmesi halinde, 7143
sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırması da iptal edilerek 31/5/2018 tarihine kadar olan hizmetleri
5510 sayılı Kanunun Geçici 76 ncı maddesine göre durdurulacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık
statüsünden kaynaklanan borçlarını yapılandırmak için başvuranlar, başvuru formunda 7143 sayılı Kanun
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 51/52
kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçlarının da 7256 sayılı Kanun kapsamında
yeniden yapılandırmasını talep etmesi halinde; öncelikle “MOSİP-7143 Yapılandırma” uygulamasından
bozma işlemi yapılacaktır. Daha sonra bozma sonucu kalan borç tutarları da dâhil olmak üzere kapsama
giren tüm borçların “MOSİP-7256 sayılı Kanun Yapılandırma” uygulamasından yapılandırılması
gerekmektedir.
17) SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDE/SOSYAL GÜVENLİK
MERKEZLERİNDE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan
sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için 7256 sayılı Kanuna istinaden gerek e-Sigorta kanalıyla,
gerekse elden veya posta yoluyla yapılan başvurular üzerine, başvuru formları prim tahakkuk ve tahsilat
servislerine intikal ettirilecektir.
Bu durumda ödeme planları oluşturmadan önce emanet kayıtlarının incelenerek Kanunun yayımı
tarihinde önce ödenmiş tutarların cari usullere göre mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından;
- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin (mahiyet kodu 4 ile başlayan)
işyerlerinin borçlarının icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma
işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Bahse konu sigortalılık statüsünden kaynaklanan diğer alacaklar yönünden ise; başvuruda
bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil
edilmiş ise başvuru formları icra takip, haciz ve satış servislerine gönderilecek olup, yeniden
yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,icra havuzuna atılmış olmakla birlikte henüz
işlemi yapılmamış Kurum alacaklarından, havuzda borcu olan işyerlerinin bir dönem dahi borcu için icra
takibine geçilmiş ise icra havuzunda bekleyen borçların yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış
servislerince,
- Ancak icra takip, haciz ve satış servisleri olmayan sosyal güvenlik merkezlerindeki işyerlerinin
yapılandırma işlemleri o sosyal güvenlik merkezlerindeki prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun
bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
yapılacaktır.
Öte yandan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ödenmeyen prim borçlarının yeniden yapılandırma
işlemleri (borcun icrada olup olmadığına bakılmaksızın) bu işlemleri yürüten servislerce yapılacaktır.
Prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile icra takip, haciz ve satış servislerinin iş yoğunlukları göz
önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin
diğer servislere yönlendirilmesi için il müdürünce gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli
koordinasyon sağlanacaktır.
Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiş olması nedeniyle başvuru formunun icra servislerine
gönderileceği durumlarda, işyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç dolayısıyla açılmış bir
davanın bulunduğunun anlaşılması halinde davadan feragat edildiğine dair bir dilekçenin alınması
amacıyla başvuru formunun yanı sıra açılmış davaya ilişkin belgelerin bir fotokopisi de icra servisine
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237 Daire Başkanı
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
KEP Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312) 4587110
10 52/52
intikal ettirilecektir.
Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden
yapılandırılması amacıyla yapılacak başvurular sırasında, ilgili servislerde görevli personelin etkin ve
verimli bir şekilde çalışması amacıyla gerekli iş bölümü ve koordinasyon il müdürünce yapılacak,
sigortalılarımızın ve işverenlerimizin yeniden yapılandırma başvuruları sırasında ilgili birime
yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluşturulacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
İsmail YILMAZ
Kurum Başkan V.
DAĞITIM
GEREĞİ: BİLGİ:
- Merkez ve taşra teşkilatı -Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
intikal ettirilecektir.
Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden
yapılandırılması amacıyla yapılacak başvurular sırasında, ilgili servislerde görevli personelin etkin ve
verimli bir şekilde çalışması amacıyla gerekli iş bölümü ve koordinasyon il müdürünce yapılacak,
sigortalılarımızın ve işverenlerimizin yeniden yapılandırma başvuruları sırasında ilgili birime
yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluşturulacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
İsmail YILMAZ
Kurum Başkan V.
DAĞITIM
GEREĞİ: BİLGİ:
- Merkez ve taşra teşkilatı -Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi